Intencje Mszalne (05–12.05.2024)

NIEDZIELA 05.05.2024
0700
† z rodzin: DEPERAS, ZAKASZEWSKICH, JAROSZEWICZ, SZYBIAK
 
0900
 • † Boże­na PAWLUK; † Jani­na, Mar­cin POŹNIAK
   
 • † Sta­ni­sła­wa MAMEJ – 2 r. śm.; † Cze­sław, Jan, Kata­rzy­na, Józef MAMEJ; † Józef BANASIEWICZ

 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK
   
 • † Anto­ni, Antonina
 
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Grze­go­rza w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mar­ce­la w 1 r. uro­dzin, oraz w int. Zuzan­ny i Mai oraz rodzi­ców, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
† Tere­sa MATUSZEWSKA – 1 r. śm.; † Edward MATUSZEWSKI – 35 r. śm.

Ponie­dzia­łek 06.05.2024
0700
† Sta­ni­sław PAWLICZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jadwi­ga PŁÓCIENICZAK – 6 r. śm.
 
1800
† Leoka­dia WYSOCKA; † Józef, Sta­ni­sła­wa; † z rodziny

Wte­rek 07.05.2024
0700
† Ire­na WOŁKOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Elż­bie­ta, Danu­ta, Mał­go­rza­ta (od koleżanek)
 
1800
† Teo­dor RÓŻYCKI – 1 r. śm.; † Kazi­mie­ra RÓŻYCKA

Śro­da 08.05.2024
0700
† Elż­bie­ta BARTYZEL (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od bra­to­wej Ewy z rodziną)
 
1800
† Sta­ni­sław SZORC; † z rodziny

Czwar­tek 09.05.2024
0700
† Bro­ni­sław JANIŚ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­na za uda­ny prze­szczep z proś­bą o dal­sze zdrowie
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek 10.05.2024
0700
† Janusz MURAWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii z oka­zji imie­nin i uro­dzin, z proś­bą o Boże błog
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 11.05.2024
0700
† Zdzi­sław DOKŁADAŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Zbi­gniew ZBOJNA – 6 r. śm.


NIEDZIELA 12.05.2024
0700
† Zdzi­sław KORECKI – 5 r. śm.; † Jani­na KORECKA; † jego rodzice
 
0900
 • † Jan, Maria; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

 
1030
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1200
 1. O zdro­wie i Boże błog. dla Nata­lii
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Zofii RYBICKIEJ w 18 r. uro­dzin, Miko­ła­ja RYBICKIEGO w 5 r. uro­dzin i Marii CENTKOWSKIEJ w 34 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. Wik­to­rii CIEPLIK w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 4. W int. Panu Bogu wiadomej
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne