VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
5 MAJA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 2. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 3. Przez cały maj zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o 1730. Przez tzw. „majów­ko­wą czy­tan­kę” zgłę­bia­my życie Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia – Bło­go­sła­wio­ne­go Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go z racji przy­pa­da­ją­cej w tym roku set­nej rocz­ni­cy Jego świę­ceń kapłań­skich. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia majów­ko­wa ukła­dan­ka.
   
 4. Nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek o 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 5. W śro­dę – 8 maja przy­pa­da litur­gicz­na Uro­czy­stość Św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka, Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 6. Rodzi­ców mło­dzie­ży, któ­ra nie­ba­wem przyj­mie Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­no-dusz­pa­ster­skie w naj­bliż­szą śro­dę o 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 7. W czwar­tek o 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 8. Nato­miast w pią­tek o 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 9. Od naj­bliż­sze­go piąt­ku pod­czas Nabo­żeństw Majo­wych modlić się będzie­my Nowen­ną przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go.
   
 10. Za tydzień – Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Z tej racji para­fial­na Suma o 1200 roz­pocz­nie się od pro­ce­sji wokół naszej świą­ty­ni na pamiąt­kę dro­gi, któ­rą Jezus Chry­stus odbył z ucznia­mi na Górę Wnie­bo­wstą­pie­nia.
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę – dru­gą mie­sią­ca, Msza św. o 1200 będzie spra­wo­wa­na jako zbio­ro­wa w inten­cji żyją­cych.
   
 12. Za tydzień o 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 13. Wyjazd osób zapi­sa­nych na Piel­grzym­kę do do pol­skie­go Loret­to i Nie­po­ka­la­no­wa nastą­pi w naj­bliż­szą sobo­tę – 11 maja o 230 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 14. Do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Geno­we­fa Zda­no­wicz, lat 88 z ul. Pił­sud­skie­go.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA