Intencje Mszalne (05–12.06.2022)

Nie­dzie­la 05.06.2022
0700
† Jan RZĄSA – 4 r. śm.
 
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 1 r. śm.; † Bogu­sław, Damian, Zbi­gniew MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1030
 • ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
   
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • † Jan KUKLA – 2 r. śm.
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wy i Euge­niu­sza KACZMAREK w 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski, oraz o zdro­wie dla Mag­dy
   
 • W int. ks. Nor­ber­ta z oka­zji imienin
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża VI
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Anto­nie­go z oka­zji 65 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB

Ponie­dzia­łek 06.06.2022
0700
 
 
0900
† Julia, Euge­niusz ŚLIWIŃSCY
 
1700
† Wła­dy­sław, Anna SAUTER; † z rodziny
 
1800
† Sta­ni­sław, Józef SŁOMCZYŃSCY; † z rodziny

Wto­rek 07.06.2022
0700
† Tomasz LISOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Kazi­mierz SUTY; † z rodziny
 
1800
† Emi­lia JANKOWSKA – 13 r. śm.

Śro­da 08.06.2022
0700
† Jerzy FURMANIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od syna Mar­ka z rodziną)
 
1800
† Raj­mund KORDEK – 11 r. śm.

Czwar­tek 09.06.2022
0700
 
 
1700
† Edmund CHUDY – 7 r. śm.; † Geno­we­fa CHUDA; † Wie­sła­wa, Anto­ni BUDNY
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 10.06.2022
0700
 
 
1700
† Ste­fa­nia BEDNARZ – 2 r. śm.; † rodzi­ce i siostra
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 11.06.2022
0700
 
 
1800
† Hele­na ORYSZCZAK; † Józef, Miro­sław MISTYGACZ; † Arek KOWALCZYK

Nie­dzie­la 12.06.2022
0700
† Józe­fa ZGUTKA – 17 r. śm.; † Ste­fan ZGUTKA – 15 r. śm.; † Józef KOCÓR – 30 r. śm.; † ich rodziców
 
0900
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAK
   
 • † Mie­czy­sław DOBRZYŃSKI – 2 r. śm.
 
1030
 • † z rodzi­ny ARCISZEWSKICH
   
 • † Felik­sa, Ludwik, Wan­da GOSZTYŁA (od cór­ki i syna z rodzinami)
 
1200
 • W int. Pra­cow­ni­ków cukrow­ni Góra Ślą­ska, byłych pra­cow­ni­ków, eme­ry­tów, ren­ci­stów, cho­rych, plan­ta­to­rów, oraz za tych co ode­szli do wiecz­no­ści
   
 • † Wła­dy­sław DALOWSKI – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny SULOWSKIEJ
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Damia­na KUŁANA w 19 r. ur., Alek­san­dry w 17 r. ur. i Wik­to­rii w 16 r. ur., z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB