NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
– UROCZYSTOŚĆ
5 CZERWCA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Pod­czas dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Pierw­szej Spo­wie­dzi i Komu­nii św. dzie­ci klas czwar­tych. Dzie­ciom gra­tu­je­my rocz­nej przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem. Rodzi­com życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym reli­gij­nym wycho­wy­wa­niu swo­ich dzie­ci!
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 5. Przez cały czer­wiec Nabo­żeń­stwo do Najświę6tszego Ser­ca Pana Jezu­sa w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu!
   
 6. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, Dru­gi Dzień Zesła­nia Duch Świę­te­go – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800.
   
 7. W czwar­tek – 9 czerw­ca – Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na. O godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 8. Rodzi­ców mło­dzie­ży, któ­ra ma w naj­bliż­szym cza­sie przy­jąć Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła.
   
 9. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej. To ostat­ni tydzień sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej Wiel­ka­noc­nej, o któ­rym przy­po­mi­na nam Przy­ka­za­nie Kościel­ne.
   
 11. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku roz­po­czy­na się litur­gicz­nie II część Okre­su Zwy­kłe­go.
   
 12. Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nej z naszej Para­fii auto­ka­ro­wej Piel­grzym­ce na Jasna Górę, w sobo­tę – 18 czerw­ca, Spo­tka­nia Ogól­no­pol­skie­go Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u Zela­tor­ki.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Cecy­lia Gościań­ska, lat 90 z ul . Kościuszki,
  • śp. † Hali­na Lecie­jew­ska z ul. Wrocławskiej,
  • śp. † Marian­na Tom­czak, lat 83 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek…