Intencje Mszalne (05–12.09.2021)

Nie­dzie­la 05.09.2021
0700
† Apo­lo­nia, Sta­ni­sław JACHIMOWICZ; † Sta­ni­sła­wa, Wła­dy­sław ŻŁOBIŃSCY
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii i Woj­cie­cha w 4 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 • Dziękczynno–błagalna w int. Kata­rzy­ny w 3 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1030
 • † Kazi­mierz URBANIAK – 18 r. śm.
 • † Pela­gia, Fran­ci­szek, Wal­de­mar, Tomasz SZYMKOWIAK; † Zenon CHARUŻYN
1200
 • † Agniesz­ka PROCKOW – 20 r. śm.
 • † ks. Anto­ni CHMIELEWSKI – 61 r. śm.
1600
Żywy Róża­niec – Róża IX
1800
† Marek BOGUCKI

Ponie­dzia­łek 06.09.2021
0400
† Wan­da SZAFRAŃSKA
1700
† Jani­na CZARNECKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Hen­ryk ŁASZEWSKI – 1 r. śm.; † Maria ŁASZEWSKA – 2 r. śm

Wto­rek 07.09.2021
0700
† Maria SUTA (od sio­stry Anny)
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Agniesz­ki i Sta­ni­sła­wa PANCZARSKICH w 25 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
† Pau­li­na, Jani­na, Wła­dy­sław, Hele­na; † dziad­ko­wie; † Julian SMOCZYŃSKI – 4 r. śm.

Śro­da 08.09.2021
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Bogu w Trój­cy Jedynemu
1700
† Cze­sław TOMASZEWICZ
1800
† Jani­na, Jan PESZKO; † z rodzi­ny; † Jadwi­ga, Sta­ni­sław ZAWILIŃSCY; † z rodziny

Czwar­tek 09.09.2021
0700
† Kazi­mie­ra MROŻEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Kazi­mierz ROGOWICZ – 10 r. śm.; † z rodzin: ROGOWICZ, ŁASZEWSKICH
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 10.09.2021
0700
† Maria SUTY (od dzie­ci: Krzysz­to­fa z rodzi­ną, Nata­lii i Ryszar­da z rodziną)
1700
† Anna LAWER – 10 r. śm.; † Jerzy LAWER; † rodzi­ce z obu stron
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 11.09.2021
0700
† Mate­usz SZYMUSIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Micha­li­ny i Krzysz­to­fa w 1 r. ślu­bu, oraz nowo­na­ro­dzo­ne­go Szy­mo­na, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Nie­dzie­la 12.09.2021
0700
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ewy i Roma­na KONCZAL w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
0900
 • † Mie­czy­sław TROJAK – 4 r. śm.
 • † Zdzi­sław KRYSZTOFIAK – 3 r. śm.; † Wła­dy­sław, Micha­li­na, Edward WESOŁOWSCY; † Józe­fa BAS
1030
 • † Sta­ni­sław GIZICKI – 3 r. śm.
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – 10 r. śm.
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Lidii i Ryszar­da w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 • Dziękczynno–błagalna w int. Joan­ny i Seba­stia­na KŁYS w 13 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii i Paw­ła WOJCIECHOWSKICH w 9 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
† Hen­ryk KŁAK – kolej­na r. śm.; † Kazi­mie­ra, Grze­gorz SIWICCY