XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
5 WRZEŚNIA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, z racji roz­po­czę­cia nowe­go roku szkol­ne­go, pod­czas Mszy św. o godz. 1030 modlić się będzie­my w inten­cji dzie­ci i nauczy­cie­li ze Szko­ły nr 3.
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. o Boże Bło­go­sła­wień­stwo dla Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca w naszej Para­fii a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tace, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Mię­dzy inny­mi trwa reno­wa­cja ołta­rza świę­tej Anny Samo­trzeć. Wie­my, że dzię­ki sta­ra­niom Para­fii otrzy­ma­li­śmy począt­ko­wo dota­cję od Dol­no­ślą­skie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków w kwo­cie 40 000 zł. a w minio­nym mie­sią­cu tak­że z Mini­ster­stwa Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go i Spor­tu w kwo­cie 20 000 zł. Zwięk­szył się zatem zakres prac jak i udział wła­sny Para­fii w tym przed­się­wzię­ciu. Ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne dzi­siaj ofia­ry i zro­zu­mie­nie tak­że i na to dzie­ło!
   
 5. We wto­rek – 7 wrze­śnia, w naszej Para­fii przy­pa­da dzień Ado­ra­cji Wie­czy­stej. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu będzie trwa­ło od poran­nej Eucha­ry­stii aż do Mszy św. o godzi­nie 1700.
  Ser­decz­nie zapra­sza­my każ­de­go, komu czas i moż­li­wo­ści pozwo­lą, aby wstą­pić do kościo­ła na chwi­lę czu­wa­nia przed Chry­stu­sem Eucha­ry­stycz­nym.
   
 6. W naj­bliż­szą śro­dę – 8 wrze­śnia, przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Naro­dze­nia NMP, popu­lar­nie zwa­ne Mat­ki Bożej Siew­nej. Pod­czas każ­dej Mszy św. tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zia­ren na zasiew i nasion.
   
 7. W naj­bliż­szą śro­dę – 8 wrze­śnia, przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Naro­dze­nia NMP, popu­lar­nie zwa­ne Mat­ki Bożej Siew­nej. Pod­czas każ­dej Mszy św. tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zia­ren na zasiew i nasion.
   
 8. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 9. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 10. Rodzi­ców dzie­ci klas III, któ­rzy pra­gną by ich pocie­chy przy­stą­pi­ły w w tym roku szkol­nym do I spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, a któ­rzy jesz­cze nie zgło­si­li dziec­ka, pro­si­my o pil­ne zło­że­nie dekla­ra­cji komu­nij­nej w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 12 wrze­śnia. Dru­ki dekla­ra­cji do pobra­nia w zakry­stii.
   
 11. Mło­dzież, któ­ra w minio­nym roku szkol­nym przy­go­to­wy­wa­ła się do przy­ję­cia Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 w naszym koście­le.
   
 12. Trwa­ją zapi­sy na wyjazd na Jasna Górę w ramach Archi­die­ce­zjal­nej Piel­grzym­ki Wier­nych i Ducho­wień­stwa, w pią­tek – 17 wrze­śnia. Wyjazd nastą­pi o godz. 1200 a pla­no­wa­ny powrót z Jasnej Góry o godz. 2200. Koszt: 50 zł. Zapi­sy w zakry­stii i u dusz­pa­ste­rzy.
   
 13. W przy­szła nie­dzie­lę po Mszach św. będzie­my mogli zło­żyć dobro­wol­ne ofia­ry na dłu­go­fa­lo­wą pomoc dla migran­tów, któ­ra orga­ni­zu­je Cari­tas Pol­ska. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 14. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Hen­ryk Gała, lat 71 z ul. Wro­cław­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…