XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
29 SIERPNIA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W dzi­siej­sza nie­dzie­lę koń­czy w naszej Para­fii posłu­gę dusz­pa­ster­ską Ksiądz Prze­my­sław Pul­nik, któ­ry od 1 wrze­śnia będzie wika­riu­szem w Para­fii św. Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty w Ole­śni­cy. Księ­dzu Prze­my­sła­wo­wi dzię­ku­jąc za posłu­gę w naszej Para­fii, życzy­my obfi­to­ści Boże­go bło­go­sła­wień­stwa na dro­dze kapłań­skie­go życia!
   
 3. Kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1900 na ple­ba­nii.
   
 4. Po waka­cjach, od śro­dy 1 wrze­śnia, powra­ca sta­ły porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. W dni powsze­dnie Msze świę­te będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800. Nato­miast od przy­szłej nie­dzie­li powra­ca Eucha­ry­stia o godz. 1600.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją: I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca; 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800, z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej, będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – jako speł­nie­nie proś­by NMP z obja­wień w Fati­mie, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. Rodzi­ców i Chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci we wrze­śniu, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę, w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 7. W tym tygo­dniu będą spra­wo­wa­ne Msze św. na roz­po­czę­cie Roku Szkol­ne­go w nastę­pu­ją­cym porząd­ku:
  dla szkół śred­nich – Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go oraz Zespo­łu Szkół – w pią­tek o godz. 900.
  Nato­miast dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3, o ile orga­ni­za­cja zwią­za­na z pan­de­mią na to pozwo­li, wg porząd­ku usta­lo­ne­go pod­czas spo­tka­nia Rady Peda­go­gicz­nej, któ­ra odbę­dzie się w jutrzej­szy ponie­dzia­łek.
  Gdy­by zaszła taka oko­licz­ność, że oka­za­ło się to nie­moż­li­wym, to uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li zapra­sza­my na Mszę św. w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1030. Pod­czas tej Eucha­ry­stii zosta­ły­by poświę­co­ne nowe tor­ni­stry i przy­bo­ry szkol­ne uczniów klas pierw­szych.
   
 8. W sobo­tę przed połu­dniem, odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 9. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. o Boże bło­go­sła­wień­stwo Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca w naszej Para­fii a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 10. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tace, jak zawsze w pierw­sza nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. za śp. † Księ­dza Anto­nie­go Chmie­lew­skie­go, nasze­go byłe­go pro­bosz­cza, w 61 rocz. śmier­ci.
   
 12. Z piąt­ku na sobo­tę, 17 – 18 wrze­śnia, odbę­dzie się dorocz­na Piel­grzym­ka Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej na Jasną Górę. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wspól­ny wyjazd auto­ka­rem. Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii oraz u dusz­pa­ste­rzy.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu z naszej Para­fii do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sław Kro­pacz, lat 77 z ul. Kościuszki;
  • śp. † Doro­ta Nowic­ka, lat 60 z ul. Armii Polskiej;
  • śp. † Michał Gaj­da, lat 100 z ul. Sien­kie­wi­cza.
   Wiecz­ny odpoczynek…