Intencje Mszalne (05–12.11.2023)

Nie­dzie­la 05.11.2023
0700
† Anto­ni­na KACZMAR – 60 r. śm.; † Ire­na SALAMON – 24 r. śm.; † z rodzin: KACZMAR, HRYNIEWICZ

 
0900
 • † Wła­dy­sła­wa GOLBA; † Woj­ciech, Kata­rzy­na LIPIEC
   
 • † Elż­bie­ta KNOP – 1 r. śm.; † Andrzej SKRZYŃSKI – 1 r. śm.
 
1030
 • † Ele­ono­ra, Józef BANASZKIEWICZ; † Dariusz, Bog­dan BARTKOWIAK
   
 • † Bole­sław SOKOŁOWSKI – 12 r. śm.; † Kry­sty­na RÓŻAŃSKA – 5 r. śm
 
1200
 • Dzięk­czyn­na z oka­zji 76 r. uro­dzin, podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­wą ope­ra­cję, z proś­bą o Boże błog. i łaskę zdro­wia
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Emil­ki BAKACZ w 2 r. uro­dzin i nowo­na­ro­dzo­nej Julii, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XI
 
1800
† Ele­ono­ra CHUDZICKA – 2 r. śm.

Ponie­dzia­łek 06.11.2023
0700
† Mał­go­rza­ta CZOCHARA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodzi­ny Pojasek)
 
1800
Dziękczynno–błagalna z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog, opie­kę Mat­ki Bożej


Wto­rek 07.11.2023
0700
† Tere­sa BASTY (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Marian­na PUK – 1 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI; † rodzi­ce: Maria, Czesław

Śro­da 08.11.2023
0700
† Andrzej CYNDROWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jani­na CZAJEWSKA – 17 r. śm.; † Michał CZAJEWSKI – 14 r. śm.
 
1800
† rodzi­ce: Michał, Anna; † sio­stry: Anna, Maria


Czwar­tek 09.11.2023
0700
† Robert OSMOLSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bar­tosz PUCHAŁOWICZ – 10 r. śm.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 10.11.2023
0700
† Zofia BARABASZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­na dla Anny
 
1800
Za zmar­łych zgło­szo­nych w tego­rocz­nych wypominkach


Sobo­ta 11.11.2023
0700
† Jerzy RYNDAK (od żony, dzie­ci i wnuczek)
 
1200
Świę­to Niepodległości
 
1800
† Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY; † Alek­san­dra KOWALSKA

Nie­dzie­la 12.11.2023
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; +z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † Sta­ni­sław, Jan, Maria BANDOCH
   
 • † z rodzin: OPATKIEWICZ, BROSZKÓW, IWANICKICH
 
1030
 • † Jan WASILEWSKI – kolej­na r. śm.; † z rodzin: ARCISZEWSKICH, RATUŚ
   
 • † Marian­na, Józef KLUKOJĆ; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa PANKIEWICZ w 40 r. ślu­bu, oraz w int. cór­ki Agniesz­ki, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Bro­ni­sła­wa, Alek­san­der STUDZIŃSCY; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Wit MAKOŚ – 1 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne