XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
5 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 16:00 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze  w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W czwar­tek o godz. 18:00 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 5. W pią­tek o godz. 18:00 Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na modli­twy wypo­min­ko­we.
   
 6. W sobo­tę – 11 listo­pa­da Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 7:00; 12:00 – za Ojczy­znę, z udzia­łem władz nasze­go mia­sta, gmi­ny i powia­tu oraz o godz. 18:00.
   
 7. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień: 
  dzi­siej­sza niedziela
  za zmar­łych zgło­szo­nych z ul. Wrocławskiej;
  ponie­dzia­łek
  Dąbrow­skie­go, Leśna, Konop­nic­kiej, Ks. Haw­ry­sza i Ks. Ściegiennego;
  wto­rek
  Sikor­skie­go, Iwasz­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go, Świer­ko­wa, Wio­sny Ludów;
  śro­da
  Lipo­wa, Łąko­wa, Sien­kie­wi­cza, Jodło­wa, Cho­pi­na, 11 ‑listo­pa­da, Błot­na, Brzo­zo­wa, Klo­no­wa, Ciso­wa, Mała, Modrze­wio­wa, Gło­wac­kie­go, Naru­to­wi­cza, Hirszfelda;
  czwar­tek
  Zaułek, Wol­no­ści, Szkol­na, Waw­rzec­kie­go, Racła­wic­ka, Pla­ta­no­wa, Jarzę­bi­no­wa, Mada­liń­skie­go, Cha­bro­wa, Wrzo­so­wa, Buko­wa, Sło­necz­na, Spo­koj­na, Tar­go­wa oraz z Kru­szyń­ca i Włodkowa;
  pią­tek
  Kocha­now­skie­go, Sosno­wa, Tyl­na, Przylesie;
  sobo­ta
  Dwor­co­wa, Rey­mon­ta, Ks. Konar­skie­go, Sta­ro­miej­ska, Staromłyńska;
  przy­szła niedziela
  Sta­ro­gór­ska.

  Modli­twy wypo­min­ko­we roz­po­czy­na­ją się o godz. 17:30.

 8. W następ­ną nie­dzie­lę prze­ży­wać będzie­my Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym, w tym roku poświę­co­nym miesz­kań­com Bli­skie­go Wscho­du. Ofia­ry, któ­re będzie­my mogli zło­żyć po Mszach św. do puszek zosta­ną prze­zna­czo­ne na wspar­cie chrze­ści­jan Syrii, Liba­nu i Zie­mi Świę­tej. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Bar­tosz Dzia­ło, lat 19 z ul. Iwasz­kie­wi­cza.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA