XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
12 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my pod hasłem: „To jest nasz dom”, Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym, w tym roku poświę­co­nym miesz­kań­com Bli­skie­go Wscho­du. Ofia­ry, któ­re będzie­my mogli zło­żyć po Mszach świę­tych do puszek, prze­zna­czo­ne są na wspar­cie chrze­ści­jan Syrii, Liba­nu, Ira­ku i Zie­mi Świę­tej. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Ze wzglę­du na dużą ilość zama­wia­nych w naszej Para­fii inten­cji mszal­nych a w związ­ku z tym – brak wol­nych ter­mi­nów, nasze Dusz­pa­ster­stwo w zgo­dzie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w archi­die­ce­zji wro­cław­skiej prze­pi­sa­mi, od stycz­nia nowe­go roku wpro­wa­dza w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca o godz. 1200 tzw. Mszę św. zbio­ro­wą, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w inten­cji żyją­cych. Zatem wobec bra­ku wol­nych ter­mi­nów, będzie­my mogli w tej Eucha­ry­stii zbio­ro­wej pole­cać Panu Bogu spra­wy żyją­cych osób. Przy­po­mi­na­my, że od wie­lu lat, w każ­dy dru­gi i czwar­ty pią­tek mie­sią­ca o godz. 1800 spra­wo­wa­na jest podob­na Msza św. zbio­ro­wa za naszych zmar­łych.
   
 5. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień, któ­re roz­po­czy­na­ją się o godz. 1730:
  dzi­siej­sza niedziela
  za zmar­łych zgło­szo­nych z ul. Starogórskiej;
  ponie­dzia­łek
  Kościusz­ki, Zamen­ho­fa, Pił­sud­skie­go, Żerom­skie­go, Obroń­ców Lwowa; 
  wto­rek
  Dębo­wa, Boha­te­rów Wester­plat­te, Zie­lo­na, Mickiewicza;
  śro­da
  Armii Kra­jo­wej, Armii Pol­skiej, pl. Chrobrego; 
  czwar­tek
  Gło­gow­ska;
  pią­tek
  Poznań­ska;
  sobo­ta
  za zmar­łych zgło­szo­nych na kart­kach z innych Para­fii oraz za zmar­łych zgło­szo­nych na kart­kach, któ­re wpły­nę­ły po odczy­ta­niu wyzna­czo­nej uli­cy a tak­że za zmar­łych zgło­szo­nych na kart­kach bez poda­ne­go adresu.

  To będzie ostat­ni dzień modlitw wypo­min­ko­wych w naszej Para­fii. Raz jesz­cze ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry zło­żo­ne z racji wypo­mi­nek!
  W naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jesz­cze jed­na Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na wypo­min­ki. Zapra­sza­my na wspól­ną modlitwę!

 6. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii na rok 2024 przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką. Kalen­darz ma dwa for­ma­ty: więk­szy – po 30 zł. i mniej­szy – po 20 zł.
   
 7. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę świę­ci­my dla naszej Para­fii tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne, któ­re upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by będą roz­pro­wa­dzać w naszych domach. Z góry Bóg zapłać za wszyst­kie skła­da­ne z tej oka­zji ofiary!
OGŁOSZENIA NIEDZIELA