VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
27 LUTEGO 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę oraz w ponie­dzia­łek i wto­rek odby­wa się cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu czy­li tzw. Nabo­żeń­stwo 40 ‑godzin­ne przed roz­po­czę­ciem Wiel­kie­go Postu. Dzi­siaj ado­ra­cja po zakoń­cze­niu Sumy do Mszy św. o godz. 1600. Nato­miast w ponie­dzia­łek i wto­rek od poran­nej Mszy św. do godz. 1700. Zachę­ca­my do trwa­nia na indy­wi­du­al­nej modli­twie przed Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my do wspól­ne­go czu­wa­nia w ponie­dzia­łek i wto­rek na godz. 1430.
   
 3. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę prze­ży­wać będzie dorocz­ne Reko­lek­cje mło­dzież ze szkół śred­nich naszej Para­fii wg pla­nu uzgod­nio­ne­go z Dyrek­cja­mi. Reko­lek­cje popro­wa­dzi Ksiądz Kuba Bart­czak, zna­ny rapu­ją­cy dusz­pa­sterz mło­dzie­ży.
   
 4. Śro­dą Popiel­co­wą roz­pocz­nie­my Wiel­ki Post czy­li okres czter­dzie­sto­dnio­we­go przy­go­to­wa­nia do Wiel­ka­no­cy. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii posy­pa­nie naszych głów popio­łem na znak pokuty.
  W tym dniu wszyst­kich wier­nych, któ­rzy ukoń­czy­li 14. rok życia, aż do śmier­ci obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Nato­miast wier­nych w wie­ku od ukoń­cze­nia 18. roku życia do roz­po­czę­cia 60. roku życia obo­wią­zu­je dodat­ko­wo post pole­ga­ją­cy na ogra­ni­cze­niu się do spo­ży­cia jed­ne­go posił­ku do syta i dwóch nie­peł­nych.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Straż Hono­ro­wą zapra­sza­my na wspól­no­to­we czu­wa­nie, na godz. 1430;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień fatim­skich.
    
 6. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 7. Zapra­sza­my na pierw­sze nabo­żeń­stwa pasyj­ne. W pią­tek – Dro­ga Krzy­żo­wa, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o godz. 1000 – pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą pod hasłem „Eucha­ry­stycz­ny Zba­wi­ciel” a poprze­dzo­na o godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej; dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 1615 oraz dla doro­słych o godz. 1730. Nato­miast w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my o godz. 1700 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym. Ofia­ry, któ­re będzie­my skła­dać pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­ne są na: „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży III a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w spe­cjal­ny modli­tew­nik na Wiel­ki Post.
   
 11. Od począt­ku pan­de­mii, zgod­nie z zarzą­dze­niem księ­dza Arcy­bi­sku­pa, w każ­dej Mszy św. modli­my się supli­ka­cja­mi z proś­bą o jej usta­nie.
  Od dzi­siej­szej nie­dzie­li niech tak­że w tej modli­twie będzie proś­ba do Pana Boga o dar poko­ju na Ukra­inie.
  Zgod­nie z proś­bą Prze­wod­ni­czą­ce­go KEP ofia­ry, któ­re dzi­siaj po Mszach św. zło­ży­my do puszek, za pośred­nic­twem Cari­tas Pol­ska zosta­ną prze­zna­czo­ne na pomoc uchodź­com wojen­nym z Ukra­iny. Taka sama zbiór­ka będzie prze­pro­wa­dzo­na we wszyst­kich kościo­łach Pol­ski tak­że w Śro­dę Popiel­co­wą.
  Bóg zapłać za ofiar­ność!
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Rynald Dylew­ski, lat 88 z ul. Podwale;
  • śp. † Łukasz Bar­ło­żyk, lat 32 z ul. Ks. Ściegiennego.

  Wiecz­ny odpoczynek…