Intencje Mszalne (06–13.11.2022)

Nie­dzie­la 06.11.2022
0700
† Anto­ni­na KACZMAR – 59 r. śm. † Ire­na SALAMON – 23 r. śm.; † Jani­na IWNCIÓW
 
0900
 • † Leszek BANDOCH
   
 • † Wła­dy­sła­wa GOLBA; † z rodziny
 
1030
 • † Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY; † Alek­san­dra KOWALSKA
   
 • † Hele­na KOTWICKA – 6 r. śm.; † Fran­ci­szek, Marian­na, Józef, Win­cen­ty­na, Jadwi­ga, Zofia KRUPSCY
 
1200
 • † Fran­ci­szek JAREK – 2 r. śm.; † Leonar­da JAREK – 7 r. śm.
   
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC (od chrze­śnia­ka Tomasza)
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XI
 
1800
† Jani­na KÓZKA; † z rodzin: KÓZKÓW, MARTYNÓW

Ponie­dzia­łek 07.11.2022
0700
† Maria SZOLC (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zbi­gniew WORONIAK – 10 r. śm.; † Bro­ni­sła­wa WORONIAK – 11 r. śm.
 
1800
† Zuzan­na GRYGOROWICZ – kolej­na r. śm.; † Paweł GRYGOROWICZ; † Wik­to­ria, Antoni

Wto­rek 08.11.2022
0700
† Maria, Sta­ni­sław SPIEĆ; † Jani­na, Marian, Roman BORZYM
 
1700
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od chrzest­nej z rodziną)
 
1800
† Hen­ryk KOŁAKOWSKI (od rodzin: Popław­skich, Skom­rów, Nogów)

Śro­da 09.11.2022
0700
† Felik­sa RYCHTER (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bar­tosz PUCHAŁOWICZ – 9 r. śm.
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Darii JANECZEK w 32 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.

Czwar­tek 10.11.2022
0700
† Anna STRZECZKOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od Rena­ty i Jacka)
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 11.11.2022
0700
† Jan WYDRA – 5 r. śm.
 
1200
Świę­to Niepodległości
 
1800
Za zmar­łych pole­ca­nych w tego­rocz­nych wypo­min­kach w naszej Parafii

Sobo­ta 12.11.2022
0700
† Elż­bie­ta BARNA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Wero­ni­ka, Ste­fan RĘKOSIEWICZ; † Marian­na, Win­cen­ty, Kazi­mierz KOWALIŃSCY

Nie­dzie­la 13.11.2022
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK
 
0900
 • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ
   
 • † Bog­dan KUJAWA – 30 r. śm.; † Marian, KUJAWA – 24 r. śm.; † Marian­na KUJAWA – 7 r. śm.
 
1030
 • † Nata­lia CHRUSZCZ – 5 r. śm.
   
 • † Kry­sty­na RÓŻAŃSKA – 4 r. śm.; † Bole­sław SOKOLOWSKI – 11 r. śm.
 
1200
 • † Hen­ryk, Wero­ni­ka WÓJCIK; † z rodzin: WÓJCIK, TYSIĄC
   
 • † Tomasz SIECLA – 1 r. śm.
 
1600
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od miesz­kań­ców Osłowiez)
 
1800
† Maria BIRECKA (od rodzi­ny Sauter)