XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
6 LISTOPADA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Mło­dzież naszej Para­fii, któ­ra pra­gnie poznać bli­żej Pana Boga zapra­sza­my na pierw­sze spo­tka­nie Wspól­no­ty Ruchu Świa­tło – Życie, w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. W pią­tek – 11 listo­pa­da, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Mar­ci­na z Tours, Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Msze św. będą spra­wo­wa­ne w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o godz. 700; 1200 – za Ojczy­znę i o godz. 1800.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na modli­twy wypo­min­ko­we.
   
 8. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień: 
  • nie­dzie­la – za zmar­łych zgło­szo­nych z ulic: Dębo­wej, Boha­te­rów Wester­plat­te, Zie­lo­nej i Mickiewicza;
  • ponie­dzia­łek – Kościusz­ki, Zamen­ho­fa, Pił­sud­skie­go, Żerom­skie­go, Obroń­ców Lwowa;
  • wto­rek – Dwor­co­wa, Rey­mon­ta, Ks. Konar­skie­go, Sta­ro­miej­ska, Staromłyńska;
  • śro­da – Wrocławska;
  • czwar­tek – Podwale;
  • pią­tek – Kocha­now­skie­go, Sosno­wa, Tyl­na, Przylesie;
  • sobo­ta – Starogórska;
  • nie­dzie­la – Zaułek, Wol­no­ści, Szkol­na, Waw­rzec­kie­go, Racła­wic­ka, Pla­ta­no­wa, Jarzę­bi­no­wa, Mada­liń­skie­go, Cha­bro­wa, Wrzo­so­wa, Buko­wa, Sło­necz­na, Spo­koj­na, Tar­go­wa oraz z Kru­szyń­ca i Włodkowa.

  Modli­twy wypo­min­ko­we roz­po­czy­na­ją się o godz. 1730.

 9. Raz jesz­cze dzię­ku­je­my rodzi­com mło­dzie­ży, któ­ra w tym roku przy­ję­ła Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia za „dar ołta­rza” jakim jest pięć nowych dywa­nów prze­zna­czo­nych do nasze­go kościo­ła. Bóg zapłać!
   
 10. Przy­po­mi­na­my, że może­my prze­ka­zy­wać „srebr­ny złom” na pomoc dla misjo­na­rzy budu­ją­cych stud­nie w Cza­dzie na kon­ty­nen­cie afry­kań­skim. Zuży­te i znisz­czo­ne srebr­ne przed­mio­ty oraz wyco­fa­ne z obie­gu mone­ty z całe­go świa­ta, skła­da­my do pojem­ni­ka przy zakry­stii. Bóg zapłać za wspar­cie tej ini­cja­ty­wy!
   
 11. Do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Jani­na Chro­no­wiąt, lat 89 z Kruszyńca.
  Wiecz­ny odpoczynek…