NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

NIEDZIELA
CHRZTU PAŃSKIEGO
– ŚWIĘTO
7 STYCZNIA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na potrze­by gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, dzi­siaj po Mszy św. o godz. 1800 cha­ry­ta­tyw­ny kon­cert kolęd w wyko­na­niu Zespo­łu „Can­tus”. Zespół będzie tak­że śpie­wał kolę­dy pod­czas wie­czor­nej Eucha­ry­stii. W trak­cie kon­cer­tu będzie pro­wa­dzo­na kwe­sta naszych ofiar na dal­sze lecze­nie onko­lo­gicz­ne Inspi­ra­to­ra tego Wyda­rze­nia – Pana Arka­diu­sza Gusta­wa. Jego imie­niem Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 5. Od jutra, w Koście­le powszech­nym roz­po­czy­na się tzw. litur­gicz­ny okres zwy­kły. Nie­mniej w naszej pol­skiej tra­dy­cji śpiew kolęd i świą­tecz­ne deko­ra­cje zacho­wu­je­my do 2 lute­go czy­li Świę­ta Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1330 w Domu Kate­che­tycz­nym, Opłat­ko­we Spo­tka­nie naszych Grup Para­fial­nych. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zrze­szo­nych w poszcze­gól­nych Gru­pach Dusz­pa­ster­skich.
   
 7. Ksiądz Łukasz odwie­dzi swo­ich cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę – 20 stycz­nia.
   
 8. Przy­po­mi­na­my, że z racji kolę­dy nie ma w stycz­niu popo­łu­dnio­wych Mszy św. o godz. 1700 i 1800. Zapra­sza­my na codzien­ną Eucha­ry­stie o godz. 700. Rozu­mie­jąc potrze­by ducho­we Wier­nych, po roz­pa­trze­niu sytu­acji, musi­my nie­ste­ty pod­jąć taką decy­zję. Ser­decz­nie pro­si­my o wyro­zu­mia­łość!
   
 9. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień:
  ponie­dzia­łek
  8 stycz­nia
  1 ksiądz ul. Łąko­wa;
  2 ksiądz Zie­lo­na 4 – 17;
  3 ksiądz Zie­lo­na 1 – 3D;
  wto­rek
  9 stycz­nia
  1 ksiądz Włod­ków + Dwor­co­wa 1 – 25 (nie­pa­rzy­ste);
  2 ksiądz Dwor­co­wa 26B – 40 (parzy­ste);
  3 ksiądz Dwor­co­wa 4 – 26 A (parzy­ste);
  śro­da
  10 stycz­nia
  1 ksiądz Poznań­ska 1 – 7A (nie­pa­rzy­ste);
  2 ksiądz Poznań­ska 6 – 16 (parzy­ste);
  czwar­tek
  11 stycz­nia
  1 ksiądz Poznań­ska 9 – 9B;
  2 ksiądz Poznań­ska 11A – 11C;
  3 ksiądz Poznań­ska 13A – 15C;
  pią­tek
  12 stycz­nia
  1 ksiądz Pod­wa­le 3 – 7 (nie­pa­rzy­ste);
  2 ksiądz Pod­wa­le 7A – 7D;
  3 ksiądz Pod­wa­le 9 – 39 (nie­pa­rzy­ste);
  sobo­ta
  13 stycz­nia
  Pod­wa­le 41 – 51 (nie­pa­rzy­ste).

  Przy­po­mi­na­my, że kolę­dę roz­po­czy­na­my od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1600 a w sobo­ty o godz. 1400.

 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Jani­na Paw­lik, lat 87 z ul. Sta­ro­gór­skiej. Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA