Intencje Mszalne (07–14.11.2021)

Nie­dzie­la 07.11.2021
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK
 
0900
 • † Józef PASTERNAK
   
 • † Tade­usz, Euge­niusz, Krzysz­tof, Ire­na GOŚCIAŃSCY
 
1030
 • † Wła­dy­sła­wa GOLBA; † z rodzi­ny
   
 • † Jani­na JASIŃSKA – 8 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
 • Za Para­fian
   
 • † Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XI
 
1800
† Jani­na SZACHNIEWICZ

Ponie­dzia­łek 08.11.2021
0700
† Kry­sty­na ARŁUKOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Sta­ni­sław SPIEĆ; † Jani­na, Roman, Maria BORZYM
 
1800
† Jan DZIEMIESZ; † z rodzi­ny; † Wacła­wa, Bole­sław SAKOWICZ

Wto­rek 08.11.2021
0700
† Bar­tosz PUCHALOWICZ – 8 r. śm.
 
1700
† Bar­tosz PUCHALOWICZ – 8 r. śm.
 
1800
 • † Jani­na CZAJEWSKA – 15 r. śm.; † Michał CZAJEWSKI – 12 r. śm.
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Micha­ła MUSIELAK w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski

Śro­da 10.11.2021
0700
† Lucjan KWIATKOWSKI – 4 r. śm.; † Hele­na KWIATKOWSKA
 
1700
† Jan WYDRA – 4 r. śm.
 
1800
† Kry­sty­na GOŁĘBIOWSKA – 18 r. śm.

Czwar­tek 11.11.2021
0700
† Michał GAJDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1200
Świę­to Nie­pod­le­gło­ści – Za Ojczyznę
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ne­usza z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.

Pią­tek 12.11.2021
0700
† Hen­ryk GAŁA (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
 
1700
† Pela­gia, Bro­ni­sław, Sta­ni­sław KOLEŚNICZENKO
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 13.11.2021
0700
† Hen­ryk GAŁA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Anie­la DYLEWSKA

Nie­dzie­la 14.11.2021
0700
† Anto­ni­na KACZMAR – 58 r. śm.; † Ire­na SALAMON – 22 r. śm.; † z rodziny
 
0900
 • † Maria, Józef KLUKOIĆ; † Jadwi­ga, Józe­fa, Ste­fa­nia
   
 • † rodzi­ce: Marian­na, Marian KUJAWA; † ich syn: Bog­dan KUJAWA; † teścio­wie: Jadwi­ga, Józef BARTYZEL; † ich dzie­ci: Józef, Jan, Zofia
 
1030
 • † Marian­na KAMIŃSKA; † Boże­na KĘDZIOREK; † Danu­ta ORGAS; † Wła­dy­sław BUCZYŃSKI
   
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sław PROGA; † z rodzin: PROGÓW, BRZEZIŃSKICH
 
1200
 • Za Para­fian
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Wik­to­rii WITKOWSKIEJ w 15 r. uro­dzin. Dzię­ku­jąc za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go na dal­sze lata życia
 
1600
† Józef, Kata­rzy­na IŁOWSCY; † z rodzi­ny IŁOWSKICH
 
1800
† Kry­sty­na, Domi­nik HODUN; † Albi­na, Lucjan SAWICCY; † Kata­rzy­na JAKUBISZYN