XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
7 LISTOPADA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Pod­czas dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 1600 modlić się będzie­my w inten­cji Róży XI, a po Eucha­ry­stii Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. https://gora-katarzyna.pl/wp-admin/edit.php

 5. W naj­bliż­szy czwar­tek – 11 listo­pa­da przy­pa­da Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. W inten­cjach Ojczy­zny, w 103 rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści modlić się będzie­my pod­czas Mszy św. o godz. 1200. W ten dzień Msze św. będą spra­wo­wa­ne tak­że o godz. 700 i 1800.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na modli­twy wypo­min­ko­we.
   
 7. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień: 
  • dzi­siej­sza nie­dzie­la – za zmar­łych zgło­szo­nych z ul. Starogórskiej;
  • ponie­dzia­łek – Kocha­now­skie­go, Sosno­wa, Tyl­na, Przylesie;
  • wto­rek – Podwale;
  • śro­da – Wrocławska;
  • czwar­tek – Dwor­co­wa, Rey­mon­ta, Ks. Konar­skie­go, Sta­ro­miej­ska, Staromłyńska;
  • pią­tek – Kościusz­ki, Zamen­ho­fa, Pił­sud­skie­go, Żerom­skie­go, Obroń­ców Lwowa;
  • sobo­ta – Dębo­wa, Boha­te­rów Wester­plat­te, Zie­lo­na, Mickiewicza;
  • nie­dzie­la – Armii Kra­jo­wej, Armii Pol­skiej, pl. Chro­bre­go.
   Modli­twy wypo­min­ko­we roz­po­czy­na­ją się codzien­nie o godz. 1730.
    
 8. Człon­ków naszej Rady Para­fial­nej zapra­sza­my na spo­tka­nie w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę prze­ży­wać będzie­my kolej­ny Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Po Mszach św. będzie­my mogli zło­żyć do puszek nasze dobro­wol­ne ofia­ry na pomoc Kościo­ło­wi w Liba­nie.
   
 10. Mło­dzież naszej Para­fii zachę­ca­my do udzia­łu w Spo­tka­niu Mło­dych naszej Archi­die­ce­zji – w nie­dzie­lę – 21 listo­pa­da, we Wro­cła­wiu na Ostro­wiu Tum­skim. Koszt prze­jaz­du: 25 zł. Zapi­sy chęt­nych u dusz­pa­ste­rzy oraz u kate­che­tów.
   
 11. Przy­po­mi­na­my o auto­ka­ro­wej Piel­grzym­ce – „Per­ły Pol­ski Wschod­niej” orga­ni­zo­wa­nej z naszej Para­fii od 29 kwiet­nia do 3 maja 2022 r. Dla zain­te­re­so­wa­nych do pobra­nia przy wyj­ściu z kościo­ła szcze­gó­ło­wy pro­gram.
   
 12. Tak­że przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii. Ofia­ry, któ­re skła­da­my z tej oka­zji prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 13. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę świę­ci­my tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Ze wzglę­du na czas pan­de­mii, nasza Para­fia nie roz­pro­wa­dza opłat­ków w domach. Może­my je naby­wać od dzi­siaj w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Skła­da­ne z tej racji ofia­ry prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 14. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Leszek Zbrzeź­niak, lat 62 z ul. Słowackiego;
  • śp. † Anna Przy­by­łow­ska, lat 90 z ul. Konopnickiej;
  • śp. † Ste­fa­nia Klap­czyń­ska, lat 90 z ul. Podwale;
  • śp. † Hele­na Chaw­chu­no­wicz, lat 93 z ul. Kościusz­ki.
   Wiecz­ny odpoczynek…