XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
31 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Zapra­sza­my w dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1730, do udzia­łu w ostat­nim tego­rocz­nym Nabo­żeń­stwie Różań­co­wym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za licz­ny udział w Różań­cu przez cały paź­dzier­nik: dzie­ciom, mło­dzie­ży i star­szym. Chciej­my świa­do­mie żyć Boży­mi Dara­mi, któ­re wypro­si­li­śmy poprzez modli­twę różań­co­wą.
   
 3. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 1 listo­pa­da, rado­sna Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, w któ­rej dzię­ku­je­my Panu Bogu za wszyst­kich wynie­sio­nych na Ołta­rze Kościo­ła, a któ­rzy są dla nas inspi­ra­cją do pięk­ne­go życia. Msze św. w naszym koście­le para­fial­nym będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900 i 1030. W Pol­skiej tra­dy­cji od połu­dnia zmie­nia się cha­rak­ter tego dnia, kie­dy odwie­dza­my gro­by naszych bli­skich modląc się o ich zba­wie­nie i wię­cej myśli­my o prze­mi­ja­niu nasze­go życia. Stąd o godz. 1230 w koście­le Boże­go Cia­ła na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym będzie spra­wo­wa­na Msza św. za wszyst­kich zmar­łych pocho­wa­nych na naszej para­fial­nej nekro­po­lii. Po Eucha­ry­stii tra­dy­cyj­na żałob­na pro­ce­sja, pod­czas któ­rej będzie­my modlić się za naszych zmar­łych. Będzie tak­że moż­li­wość popro­sze­nia kapła­nów o poświę­ce­nie nowych pomni­ków nagrob­nych. Nato­miast na cmen­ta­rzu komu­nal­nym Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godz. 1400. W ten dzień, w naszym koście­le para­fial­nym Msza św. wie­czor­na o godz. 1800.
   
 4. We wto­rek – 2 listo­pa­da, litur­gicz­ne wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych – Dzień Zadusz­ny. W koście­le para­fial­nym Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800. Nato­miast w koście­le Boże­go Cia­ła o godz. 1000 Eucha­ry­stia za zmar­łych kapła­nów, któ­rzy posłu­gi­wa­li w naszej Para­fii.
   
 5. Zgod­nie z naj­now­szy­mi roz­po­rzą­dze­nia­mi Sto­li­cy Apo­stol­skiej, odpust zupeł­ny za naszych zmar­łych, zwy­kle zwią­za­ny z Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych, może­my zyski­wać w tym roku przez cały listo­pad. Roz­sze­rze­nie tej moż­li­wo­ści zwią­za­ne jest z naszym bez­pie­czeń­stwem w cza­sie pan­de­mii. Warun­ka­mi zyska­nia odpu­stu za jed­ną oso­bę zmar­łą lub za sie­bie same­go jest: stan łaski i przy­ję­cie Komu­nii św.; poboż­ne nawie­dze­nie kościo­ła i cmen­ta­rza oraz modli­twa Ojcze nasz i Wie­rzę w Boga; dowol­na modli­twa w inten­cjach papie­ża a tak­że wyklu­cze­nie przy­wią­za­nia do jakie­go­kol­wiek grze­chu.
   
 6. W tro­sce o sie­bie nawza­jem, zgod­nie z ape­lem Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, chciej­my nie­ustan­nie sto­so­wać się do norm sani­tar­nych zwią­za­nych z pan­de­mią. Jest to kon­kret­ny wymiar miło­ści bliż­nie­go.
   
 7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. O godz. 1800 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy a po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – jako speł­nie­nie proś­by NMP z obja­wień w Fati­mie, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 8. W pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym spo­tka­nie przed Chrztem św. dla rodzi­ców i chrzest­nych, pla­nu­ją­cych ten sakra­ment w naj­bliż­szym cza­sie.
   
 9. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 10. Wycho­dząc z kościo­ła może­my jesz­cze pobrać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych pole­cać będzie­my w listo­pa­dzie Boże­mu Miło­sier­dziu naszych zmar­łych. Na kart­kach pro­si­my zazna­czyć swój adres, tak aby móc uczest­ni­czyć w modli­twie za swo­ich zmar­łych w ozna­czo­nym dniu. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne z racji wypo­mi­nek! Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę.
   
 11. Modli­twy wypo­min­ko­we roz­pocz­nie­my od naj­bliż­szej śro­dy w nastę­pu­ją­cym porządku: 
  • śro­da – za zmar­łych z ul. Dąbrow­skie­go, Leśnej, Konop­nic­kiej, Ks. Haw­ry­sza i Ks. Ściegiennego;
  • czwar­tek – Sikor­skie­go, Iwasz­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go, Świer­ko­wej i Wio­sny Ludów;
  • pią­tek – Lipo­wa, Łąko­wa, Sien­kie­wi­cza, Jodło­wa, Cho­pi­na, 11 ‑listo­pa­da, Błot­na, Brzo­zo­wa, Klo­no­wa, Ciso­wa, Mała, Modrze­wio­wa, Gło­wac­kie­go, Naru­to­wi­cza, Hirszfelda;
  • sobo­ta – Zaułek, Wol­no­ści, Szkol­na, Waw­rzec­kie­go, Racła­wic­ka, Pla­ta­no­wa, Jarzę­bi­no­wa, Mada­liń­skie­go, Cha­bro­wa, Wrzo­so­wa, Buko­wa, Sło­necz­na oraz z Kru­szyń­ca i Włodkowa;
  • nie­dzie­la – Sta­ro­gór­ska.
   Modli­twy wypo­min­ko­we roz­po­czy­na­ją się o godz. 1730
    
 12. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­try­wać się w ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii wyda­ny sta­ra­niem Akcji Kato­lic­kiej. Ofia­ry, któ­re skła­da­my z tej oka­zji a tak­że ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pra­ce gospo­dar­cze pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii.
  Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 13. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 14. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­na jest pię­cio­dnio­wa Piel­grzym­ka auto­ka­ro­wa: „Per­ły Pol­ski Wschod­niej” w ter­mi­nie od 29 kwiet­nia – 3 maja 2022 r. W pro­gra­mie min.: San­do­mierz, Zamość, Kodeń, Lublin i Kazi­mierz nad Wisłą. Dla zain­te­re­so­wa­nych, przy wyj­ściu z kościo­ła do pobra­nia szcze­gó­ło­wy pro­gram.
   
 15. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Tere­sa Mróz, lat 91 z ul. Zie­lo­nej.
  Wiecz­ny odpoczynek…