Intencje Mszalne (08–15.05.2022)

Nie­dzie­la 08.05.2022
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK 
 
0900
 • † Zbi­gniew ZBOJNA – 4 r. śm.
   
 • † Grze­gorz MŁYNARSKI; † Ali­cja, Mie­czy­sław WITKOWSCY
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Mie­czy­sław, Zofia DOBRZYŃSCY
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Józe­fa i Anny PILARCZYK z oka­zji 62 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • O zdro­wie, Boże blog. dla Wero­ni­ki i Miłosza
 
1600
Chrzty
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa MUSZYŃSKICH z oka­zji 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków

Ponie­dzia­łek 09.05.2022
0700
† Roman NOWAK – 11 r. śm.
 
1700
† Elż­bie­ta, Danu­ta, Mał­go­rza­ta (od koleżanek)
 
1800
† Sta­ni­sław SZORC; † z rodziny

Wto­rek 10.05.2022
0700
† Hen­ry­ka, Dionizy
 
1700
† Zbi­gniew – 50 r. śm.; † z rodzi­ny KARWACKICH
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od cór­ki Barbary)

Śro­da 11.05.2022
0700
† Hen­ryk KIRST (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Tomasz, Andrzej SIECLA; † z rodzi­ny; † Jani­na, Jan, Fran­ci­szek, Stefania
 
1800
† człon­ko­wie Róży V

Czwar­tek 12.05.2022
0700
† Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1700
† Szcze­pan ULMAN – 2 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 13.05.2022
0700
† Jani­na, Alek­san­der MACKIEWICZ; † Marian, Jan KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA
 
1700
† Jan, Sta­ni­sła­wa, Anto­ni MURCHA
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Sobo­ta 14.05.2022
0700
 
 
1800
† Lech, Anna GERTYCH; † z rodzi­ny KORCZYŃSKICH

Nie­dzie­la 15.05.2022
0700
† Ste­fa­nia – 12 r. śm.; † Jan – 33 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 85 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 80 r. śm.; † z rodzin: KACZMAR, HRYNIEWICZ
 
0900
 • † Karo­li­na– 11 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Zofia SAGAN
 
1030
 • † Zenon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od syna Andrze­ja z rodzi­ną)
   
 • † Fran­cisz­ka BARTOSZEWSKA – 62 r. śm.
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Hele­na, Jan, Kazi­mierz CYGAN; † Jan, Geno­we­fa TUROWSCY; † rodzeń­stwo; † Miro­sław; † Anto­ni WYSKIEL