V NIEDZIELA WIELKANOCNA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
15 MAJA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Nie­ustan­nie przy­po­mi­na­my o Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re spra­wo­wa­ne jest codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. W tym tygo­dniu, pod­czas „majów­ki” – Nowen­na przed beaty­fi­ka­cją Pau­li­ny Jari­cot Zało­ży­ciel­ki Żywe­go Różań­ca. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy!
   
 3. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 16 maja przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Świę­te­go Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka – Patro­na Pol­ski.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 pierw­sza gru­pa dzie­ci klas III prze­ży­wać będzie Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. Po połu­dniu o godz. 1600 Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych i roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków. Z tego powo­du, tra­dy­cyj­nie Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godzi­nę wcze­śniej niż zwy­kle, czy­li o godz. 1500. Pro­si­my pamię­tać o tej zmia­nie!. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci komu­nij­nych i ich bli­skich w naj­bliż­szą sobo­tę od godz. 900 wg usta­lo­ne­go porząd­ku.
   
 6. Nato­miast za dwa tygo­dnie, w nie­dzie­lę – 29 maja tak­że pod­czas Mszy św. o godz. 1030 do I Komu­nii św. przy­stą­pi dru­ga gru­pa dzie­ci klas III.
   
 7. Przy­po­mi­na­my, że z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 4 czerw­ca, wyjazd na Jasną Górę oraz do sank­tu­arium Gidle na X Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca oraz II Ogól­no­pol­ski Kon­gres Różań­co­wy. Koszt: 90 zł. Zapi­sy w zakry­stii i u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca.
   
 8. Tak­że w sobo­tę – 4 czerw­ca, Modli­tew­ne Spo­tka­nie Pol­skiej Mło­dzie­ży na Polach Led­ni­cy. Dla wszyst­kich chęt­nych mło­dych ludzi, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wspól­ny wyjazd. Zapi­sy w zakry­stii oraz u kate­che­tów świec­kich i kapła­nów.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Jerzy Fur­ma­niak, lat 61 z ul. Księ­dza Konar­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek…