Intencje Mszalne (08–15.08.2021)

Nie­dzie­la 08.08.2021
0700
† Mał­go­rza­ta KOSEK – 4 r. śm.; † Józef KOCÓR
0900
† Tade­usz POJASEK – 25 r. śm.
1030
† Jan KAŹMIERCZAK – 9 r. śm.
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ire­ny i Roma­na MARCINIAK w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
† Bro­ni­sła­wa, Sta­ni­sław, Kazi­mierz, Euge­niusz ŻARUK (od cór­ki z dziećmi)

Ponie­dzia­łek 09.08.2021
0800
† Nor­bert GOŁĄBEK (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
1800
† Mie­czy­sław BARANOWSKI – 32 r. śm.; † z rodziny

Wto­rek 10.08.2021
0800
† Nor­bert GOŁĄBEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Sta­ni­sła­wa, Anto­ni MURCHA

Śro­da 11.08.2021
0800
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Bogu w Trój­cy Jedynemu
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mar­ty i Toma­sza w 10 r. ślu­bu, oraz ich dzie­ci Anto­nie­go i Jaku­ba, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Czwar­tek 12.08.2021
0800
† Wan­da KWAS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 13.08.2021
0800
† Anie­la DYLEWSKA
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Sobo­ta 14.08.2021
0800
W int. Panu Bogu wiadomej
1800
† Jani­na ZARZYCKA – 7 r. śm.; † Zbi­gniew ZARZYCKI

Nie­dzie­la 15.08.2021
0700
† Tomasz KOŁODZIEJ – 6 r. śm.; † Józef JUSZCZAK
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK
1030
† † Ire­na WOLAK – 6 r. śm.; † Marek WOLAK; † Cze­sław WOLAK; † z rodziny
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Lon­gi­ny i Ste­fa­na BUTKIEWICZ w 60 r. ślu­bu i w int. Kata­rzy­ny i Mate­usza HAŁUPKA z oka­zji zawar­cia związ­ku mał­żeń­skie­go, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja