XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
8 SIERPNIA 2021 ROKU

 1. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 9 sierp­nia, litur­gicz­ne świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża – wro­cła­wian­ki Edy­ty Ste­in, Patron­ki Euro­py.
   
 2. We wto­rek – 10 sierp­nia, Piel­grzy­mi naszej Piel­grzym­ki o godz. 1200 pokło­nią się przed obra­zem Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Trwaj­my w modli­tew­nej jed­no­ści z Pąt­ni­ka­mi.
   
 3. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 4. Nato­miast w pią­tek – 13 sierp­nia, o godz. 1800 Msza św. w inten­cji czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 6. Za tydzień – 15 sierp­nia, Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Pod­czas każ­dej Mszy św. tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo wian­ków z tego­rocz­nych ziół i kwia­tów.
  W spo­sób szcze­gól­ny zapra­sza­my w tym dniu na Mszę Św. o godzi­nie 1200, pod­czas któ­rej swo­je pry­mi­cje odpra­wi ks. Prze­my­sław Pul­nik, któ­ry w tym mie­sią­cu jest w naszej para­fial­nej wspól­no­cie. Wszyst­kie ofia­ry zło­żo­ne na tacę w cza­sie tej Mszy, będą prze­zna­czo­ne dla księ­dza pry­mi­cjan­ta. Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 7. Dzi­siaj o godz. 1500 w ora­to­rium, odbę­dzie się spo­tka­nie for­ma­cyj­no-modli­tew­ne człon­ków Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa
   
 8. 21 sierp­nia w Hen­ry­ko­wie odbę­dzie się IV Archi­die­ce­zjal­na Piel­grzym­ka Czci­cie­li Maryi – Wspól­not Żywe­go Różań­ca. Zapi­sy w zakry­stii po Mszach Świę­tych, u zela­to­rek Żywe­go Różań­ca. Koszt piel­grzym­ki – 45 PLN
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • † Kry­sty­na STRZYŻEWSKA, lat 64, zam. ul. Zielona;
  • † Miro­sław FORNALIK, lat 79, zam. ul. Armii Kra­jo­wej.
   Wiecz­ny odpoczynek…