Intencje Mszalne (08–15.10.2023)

Nie­dzie­la 08.10.2023
0700
† Piotr ROTKIEWICZ – 38 r. śm.; † rodzice

 
0900
 • † Ryszard SZLAFKA – 5 r. śm.
   
 • † Leszek, Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
 • † z rodzi­ce: Piotr ROTKIEWICZ – 39 r. śm.; † Wan­da ROTKIEWICZ – 7 r. śm.
   
 • † Lesław SAUTER; † z rodziny
 
1200
 • Dziek­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki w 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie
   
 • Dziek­czyn­no-bła­gal­na w int. Zuzan­ny i Tymo­te­usza w 16 r. uro­dzin, Fili­pa w 13 r. uro­dzin, Anto­ni­ny w 8 r. uro­dzin i Flo­ria­na w 4 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1600
† Kry­sty­na KUŁAN – 6 r. śm.; † Kse­nia, Piotr, Bole­sław, Fran­ci­szek ANTKÓW; † Jan KŁYS
 
1800
† Geno­we­fa, Albin, Krzysz­tof MUSZYŃSCY; † Marian­na SAMBOR

Ponie­dzia­łek 09.10.2023
0700
† Hele­na SIELICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Apo­lo­nia, Hele­na, Sta­ni­sław, Józef JACHIMOWICZ; † z całej rodziny
 
1800
† Joan­na, Jani­na STAŃCZYK; † z rodziny


Wto­rek 10.10.2023
0700
† Maria SIEKANOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Kata­rzy­na PILARCZYK; † Anna SIEMASZKO
 
1800
† Kata­rzy­na GRZESIUK (od rodzi­ny Krzyw­dów i Biadały)

Śro­da 11.10.2023
0700
Dzięk­czyn­na za uda­ną ope­ra­cję, z proś­bą o potrzeb­ne łaski w 86 r. uro­dzin Marii
 
1700
† Anna ŻŁOBIŃSKA (od syna Zbysz­ka z rodziną)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa, Leon, Łukasz, Tere­sa BERUS


Czwar­tek 12.10.2023
0700
† Kata­rzy­na GRZESIUK (od bra­ta­ni­cy Joli z rodziną)
 
1700
† Emi­lia SZYMAŃSKA – 4 r. śm.; † Kazi­mie­ra CIESIELSKA; † z rodziny
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 13.10.2023
0700
† Anie­la, Sta­ni­sław; † z rodziny
 
1700
† Michał – 27 r. śm.
 
1800
W int. czci­cie­li MB Fatimskiej


Sobo­ta 14.10.2023
0700
† Adam NIEKRASZEWICZ – 3 r. śm.
 
1800
† Wła­dy­sła­wa, Alfons UŚCIŁO – 14 r. śm.

Nie­dzie­la 15.10.2023
0700
 • † Marian, Sta­ni­sła­wa FURMANIAK; † z rodzi­ny
   
 • † rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Euge­niusz KAMIŃSCY; † Maria, Jan SUCHODOLSCY

 
0900
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Józe­fa, Marian, Miro­sław, Józef, Jerzy, Wie­sła­wa SZULIK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Ewy i Pio­tra w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
Świę­tej Mał­go­rza­ty Marii ALACOQUE
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Bro­ni­sław, Hele­na RUDKIEWICZ; † Bro­ni­sław, Kazi­mie­ra BODERA; † Roman BOTWIN

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne