XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 1. Prze­ży­wa­jąc dzi­siaj XXIII Dzień Papie­ski pod hasłem „Jan Paweł II – Cywi­li­za­cja Życia”, może­my wes­przeć naszy­mi ofia­ra­mi skład­ny­mi do spe­cjal­nych puszek, nie­za­moż­ną mło­dzież pocho­dzą­cą z małych miej­sco­wo­ści, fun­du­jąc dla nich sty­pen­dia. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ z racji litur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia Patron­ki – św. Mał­go­rza­ty Marii Ala­co­que. Nato­miast o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Różań­co­wych, spra­wo­wa­nych codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Róża­niec dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 16 X, Uro­czy­stość św. Jadwi­gi, Głów­nej Patron­ki Ślą­ska i Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej a jed­no­cze­śnie 45 rocz­ni­ca wybo­ru na Sto­li­cę Pio­tro­wą Kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły – Świę­te­go Jana Paw­ła II.
   
 5. W naj­bliż­szy wto­rek – 17 X o godz. 1900 w koście­le św. Fau­sty­ny, kolej­ne Syno­dal­ne Spo­tka­nie w Rejo­nie dla deka­na­tów górow­skich. Zapra­sza­my nasz para­fial­ny zespół syno­dal­ny.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W sobo­tę – 21 paź­dzier­ni­ka, dorocz­na Pie­sza Piel­grzym­ka z Wro­cław­skiej Kate­dry do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy. Wyjazd zapi­sa­nych osób spe­cjal­nym auto­ka­rem o godz. 430 z par­kin­gu przy nowym Net­to. Są jesz­cze wol­ne miej­sca a zapi­sa­ne oso­by pro­si­my o potwier­dze­nie udzia­łu prze doko­na­nie wpła­ty.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji nasze­go Wika­riu­sza Księ­dza Łuka­sza z racji przy­pa­da­ją­cych w tym tygo­dniu imie­nin.
   
 9. Celem unik­nię­cia ewen­tu­al­nych pomy­łek, bar­dzo pro­si­my o spraw­dza­nie inten­cji mszal­nych zama­wia­nych w naszej Para­fii na kolej­ne tygo­dnie . Inten­cje są wywie­szo­ne w kruch­cie kościo­ła oraz poda­ne na inter­ne­to­wej stro­nie naszej Para­fii.
   
 10. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my pobie­rać przy wyj­ściu z kościo­ła kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych w listo­pa­dzie pole­cać będzie­my modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych. Bar­dzo pro­si­my o zazna­cza­nie na kart­kach naszych adre­sów, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twie za naszych zmar­łych, w kon­kret­nie wyzna­czo­ny dzień. Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę. Z góry ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 11. Księ­ża Ser­ca­nie ser­decz­nie dzię­ku­ją wszyst­kim naszym Para­fia­nom za prze­ka­za­nie w tym roku pod­czas spe­cjal­nej zbiór­ki 1188 gra­mów srebr­ne­go zło­mu i 1,4 kilo­gra­ma „dobrych monet”. War­tość prze­ka­za­nych surow­ców to 2 376 zł. Kwo­ta ta zosta­ła prze­ka­za­na na budo­wę stud­ni głę­bi­no­wych w Cza­dzie.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Dio­ni­zy Łusz­czak, lat 85 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Grze­gorz Dębow­ski, lat 43 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA