Intencje Mszalne (09–16.06.2024)

NIEDZIELA 09.06.2024
0700
† Paweł MAZUR – 5 r. śm.; † Ire­na, Adam, Roman
0900
  • † Jan KOTWICKI – 5 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 11 r. śm.; † Jadwi­ga KOTWICKA; † z rodzin
  • † Edmund CHUDY – 9 r. śm.; † Geno­we­fa, Cze­sław, Wie­sła­wa, Anto­ni BUDNY
1030
  • † Mie­czy­sław DOBRZYŃSKI – 4 r. śm.
  • † Hele­na, Józef ORYSZCZAK; † Miro­sław, Zdzi­sław MISTYGACZ
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. ks. Nor­ber­ta z racji imienin
1600
† Raj­mund KORDEK – 13 r. śm.
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 10.06.2024
0700
W int. Panu Bogu wiadomej
1700
† Fran­ci­szek, Józef, Jadwi­ga NOWAK; † z rodzin
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.

Wte­rek 11.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.
1700
† Jadwi­ga, Bole­sław NACHAJ.
1800
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od chrze­śnia­ka Macie­ja z rodziną)

Śro­da 12.06.2024
0700
† Doro­ta JAKÓBCZYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Maciej WYSZYŃSKI – 11 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska. – 1 r. śm.
1800
† Elż­bie­ta, Józef, Regi­na, Józef WOROŃKO; † Maria, Piotr HOMOŁKO

Czwar­tek 13.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Julian WOJTASZEK; † z rodziny
 
1800
W int. czci­cie­li Mat­ki Bożej Fatimskiej


Pią­tek 14.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.
1700
† Sta­ni­sław, Józef SŁOMCZYŃSCY; † Jadwi­ga, Czesław
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 15.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.
1800
† Wła­dy­sław SZEWCZYK – 5 r. śm.; † Ste­fa­nia, Miko­łaj SZEWCZYK; † Wik­to­ria, Walen­ty TWARDOWSCY


NIEDZIELA 16.06.2024
0700
  • † Jani­na KORECKA – 22 r. śm.; † Zdzi­sław; † rodzice
  • † Maciej WYSZYŃSKI – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.
0900
  • † Aga­ta, Wło­dzi­mierz, Maria LEWICCY
  • † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL – 3 r. śm.; † Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL
1030
  • † z rodzi­ny ARCISZEWSKICH
  • † Józe­fa ROGOŹNIECKA – 7 r. śm.; † Mie­czy­sław ROGOŹNIECKI; † Maria SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
1200
Dziękczynno–błagalna w int. pra­cow­ni­ków Cukrow­ni w Górze
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
† Mie­czy­sław BRONISZ – 19 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne