X NIEDZIELA ZWYKŁA

X NIEDZIELA ZWYKŁA
9 CZERWCA 2024 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my na dzi­siej­sze spo­tka­nie for­ma­cyj­no-modli­tew­ne o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 2. Ser­decz­nie zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem i spe­cjal­ną „czy­tan­ką” zwią­za­ną z 350-leciem obja­wień danych św. Mał­go­rza­cie Marii Ala­co­que. Nabo­żeń­stwo jest spra­wo­wa­ne przez cały czer­wiec o godz. 1730.
   
 3. W czwar­tek – 13 czerw­ca Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Czci­cie­li Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Fati­my a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 4. W naj­bliż­szy pią­tek, w poro­zu­mie­niu z Dyrek­to­ra­mi Szkół, o godz. 1000 Msza św. na zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go obu górow­skich Szkół Śred­nich. Ser­decz­nie zapra­sza­my uczniów i nauczy­cie­li!
   
 5. Nato­miast w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1030 Msza św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go dla uczniów Szkół Pod­sta­wo­wych nr 1 i 3. Oka­zja do Spo­wie­dzi św. przed ode­bra­niem świa­dec­twa przez cały tydzień przed każ­dą Mszą św.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7.  W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska.
   
 8. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 9. Nasz Para­fial­ny Zespół Syno­dal­ny zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1915 do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Już dzi­siaj infor­mu­je­my, że w następ­ny ponie­dzia­łek – 17 czerw­ca o godz. 1915 odbę­dzie się w naszym koście­le kolej­ne Spo­tka­nie Syno­dal­ne w Rejo­nie dla obu deka­na­tów górow­skich.
   
 10. W związ­ku z odwo­ła­niem Piel­grzym­ki Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa do Kra­ko­wa – Łagiew­nik z powo­du bra­ku wystar­cza­ją­cej fre­kwen­cji, pro­si­my by oso­by, któ­re doko­na­ły wpła­ty o zgło­sze­nie się po odbiór pie­nię­dzy po Mszach św. o godz. 1800 w naj­bliż­szy czwar­tek i pią­tek do Zela­tor­ki Stra­ży Hono­ro­wej.
   
 11. Od przy­szłej nie­dzie­li po każ­dej Mszy św., w przed­sion­ku kościo­ła, przyj­mo­wa­ne będą zapi­sy na przy­je­cie na noc­leg Piel­grzy­mów z Rowe­ro­wej Piel­grzym­ki ze Szcze­ci­na z 4/5 lip­ca oraz Pie­szej Piel­grzym­ki Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej z 4/5 sierp­nia. Pro­si­my o zapi­sy­wa­nie się tak­że tych Para­fian, któ­rzy mają sta­łych Piel­grzy­mów. Dzię­ku­je­my za otwar­cie drzwi swo­ich sec i domów!
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Krzysz­tof Oglę­dziń­ski, lat 62 z ul. Dworcowej;
  • śp. + Edward Zając, l. 91 z ul. Wrocławskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek…

OGŁOSZENIA NIEDZIELA