Intencje Mszalne (10–17.03.2024)

Nie­dzie­la 10.03.2024
0700
† Edward JASEK – 1 r. śm.
 
0900
 • † Zbi­gniew MANIARA; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Maria FOGT – 25 r. śm.; † Sta­ni­sław, Hen­ryk FOGT
 
1030
 • † Alek­san­der JASEK – 12 r. śm.
   
 • † Jan KAŹMIERCZAK; † z rodzi­ny z obu stron; † z rodzin: KAŹMIERCZAK, SZCZEPAŃSKICH
 
1200
 1. Dziękczynno–błagalna w int. Lilia­ny RODZIEWICZ w 8 r. uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za dotych­cza­so­wą Bożą opie­kę, z proś­bą o zdro­wie, potrzeb­ne łaski i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Andrze­ja w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. cór­ki Agniesz­ki TUROWSKIEJ w 50 r. uro­dzin i wnucz­ki Karo­li­ny TUROWSKIEJ w 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 4. Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty w 60 r. uro­dzin i Mar­ty­ny w 34 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski na dal­sze lata życia
 
1600
† Dariusz MISZKIEWICZ – 3 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Leonar­da SILKO (od Bogu­mi­ły Wyszyń­skiej i Jolan­ty Matczak)

Ponie­dzia­łek 11.03.2024
0700
† Jani­na KOŚCIUKIEWICZ (od Marii Tur­biarz z rodziną)

 
1700
† Urszu­la RZEPECKA (od kole­ża­nek z pracy)
 
1800
† Miro­sław ZAJĄCZKOWSKI – 20 r. śm.; † z rodzin: ZAJĄCZKOWSKICH, GRUSZNIKÓW, WILCZYŃSKICH

Wte­rek 12.03.2024
0700
† Sta­ni­sław ZGUTKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Sła­wo­mir DAWT (od rodzi­ny Szew­ców z Rozwodowa)
 
1800
† Ste­fan ZIELIŃSKI (od rodzi­ny Michalskich)

Śro­da 13.03.2024
0700
† Andrzej CEMPURA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Witold BUĆKOWSCY
 
1800
† Józe­fa GÓRSKA – kolej­na r. śm.

Czwar­tek 14.03.2024
0700
† Marian ŻUCHOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Jan RACHWAŁ (od Kry­sty­ny, Rena­ty i Mał­go­rza­ty Nowic­kich z rodzinami)
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 15.03.2024
0700
† Sta­ni­sła­wa KAŹMIERCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Paw­ła z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
† Zbi­gniew SUMARA; † rodzi­ce; † z rodzin: DUCZYŃSKICH, KASZTELANÓW


Sobo­ta 16.03.2024
0700
† Sła­wo­mir DAWT (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Zbi­gniew ZBOJNA


Nie­dzie­la 17.03.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Anny w 75 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
 • † Józef PAPIEROWSKI; † Bar­ba­ra KRZAK; † z rodzin: KIEŁBOWSKICH, PAPIEROWSKICH
   
 • † z rodzin: BUGAJSKICH, CWYNARÓW, BARAN, PASTURZYŃSKICH
   
 • † rodzi­ce: Józef, Alek­san­dra ŚWIDER; † bra­cia: Fran­ci­szek, Sta­ni­sław; † z rodzi­ny SOZAŃSKICH
 
1030
 • † Felik­sa, Anto­ni ZAKRZEWSCY; † z rodzin: KRUPÓW, WOLAKÓW, MICHALEWICZÓW
   
 • † Tere­sa PLUTA (od sąsiadów)
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sła­wa POSTOŁ – 1 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne