IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
10 MARCA 2024 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my dzi­siaj na spo­tka­nie for­ma­cyj­no – modli­tew­ne o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 2. Przy­po­mi­na­my o nabo­żeń­stwach pasyj­nych. Gorz­kie Żale z kaza­niem, w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu o godz. 1700. Nato­miast w każ­dy pią­tek Dro­ga Krzy­żo­wa: dla doro­słych o godz. 1000 i 1730: przed połu­dniem, poprze­dzo­na od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my o godz. 1615. Wspól­ną inten­cją spra­wo­wa­nia Dro­gi Krzy­żo­wej w tym tygo­dniu będzie nasza modli­twa o dobre prze­ży­cie Reko­lek­cji i Spo­wie­dzi św. przed­świą­tecz­nej. Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych, prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 4. W tym tygo­dniu, ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 prze­ży­wać będą swo­je dorocz­ne Reko­lek­cje. W śro­dę i czwar­tek spo­tka­nia reko­lek­cyj­ne na tere­nie szko­ły wg pla­nu uzgod­nio­ne­go z Dyrek­cją. Nato­miast w pią­tek o godz. 1100 spo­tka­nie reko­lek­cyj­ne w koście­le. Ponie­waż jest to dzień wol­ny od zajęć dydak­tycz­nych, bar­dzo pro­si­my rodzi­ców, dziad­ków i opie­ku­nów o zadba­nie o to by ucznio­wie dotar­li do kościo­ła!
   
 5. Nato­miast od przy­szłej nie­dzie­li prze­ży­wać będzie­my Wiel­ko­post­ne Reko­lek­cje Para­fial­ne, któ­re popro­wa­dzi Ks. Woj­ciech Buź­niak, pra­cow­nik nasze­go Metro­po­li­tal­ne­go Sądu Duchow­ne­go a jed­no­cze­śnie posłu­gu­ją­cy we wro­cław­skiej Para­fii Odku­pi­cie­la Świa­ta. Nauki na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji pod­czas każ­dej Mszy św. Pod­czas Gorz­kich Żali nauka sta­no­wa dla mał­żon­ków i rodzi­ców wycho­wu­ją­cych potom­stwo. Do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia przy­stą­pi­my na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji, w śro­dę 20 mar­ca.
  Pod­czas Reko­lek­cji nie będzie Mszy św. o godz. 1700. Przy­ję­te inten­cje na tę godzi­nę będą odpra­wio­ne pod­czas Eucha­ry­stii o godz. 1800.
   
 6. W sobo­tę – 16 mar­ca o godz. 1030 roz­po­czę­cie w naszym koście­le wiel­ko­post­ne­go dnia sku­pie­nia dla Człon­ków Żywe­go Różań­ca.
   
 7. Od naj­bliż­szej sobo­ty – 16 mar­ca do nie­dzie­li – 24 mar­ca, chce­my w naszej Para­fii pod­jąć zapro­sze­nie Ks. Arcy­bi­sku­pa Sta­ni­sła­wa Gądec­kie­go Prze­wod­ni­czą­ce­go KEP do Modli­twy Nowen­no­wej w inten­cji Ojczy­zny, zgo­dy naro­do­wej i posza­no­wa­nia ludz­kie­go życia. Przez te dzie­więć dni będzie­my pro­sić Pana Boga spe­cjal­ny­mi modli­twa­mi po każ­dej Mszy św.
   
 8. Fir­ma „Impres­sja” szy­ją­ca stro­je komu­nij­ne, zapra­sza w przy­szłą nie­dzie­lę po ich odbiór do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Chłop­ców zapra­sza­my na godz. 1930 a dziew­czyn­ki na godz. 1945.
   
 9. Ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci, mło­dzież i doro­słych do udzia­łu w kon­kur­sie na naj­pięk­niej­szą pal­mę wiel­ka­noc­ną. Pal­my przy­no­si­my do zakry­stii a dzie­ci mogą je prze­ka­zać swo­im kate­che­tom w szko­le do 21 mar­ca. Ogło­sze­nie wyni­ków w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą pod­czas Mszy św. o godz. 1030. Odda­ne pal­my wezmą udział w kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­nym pro­wa­dzo­nym w sobo­tę – 23 mar­ca, w Domu Kate­che­tycz­nym od godz. 1000 – 1300 oraz w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą na sto­isku przed kościo­łem. Będzie moż­na rów­nież zaku­pić cia­sto i pie­ro­gi. Dochód z kier­ma­szu zosta­nie prze­zna­czo­ny na dia­gno­zę i lecze­nie 7 ‑let­nie­go Fili­pa, miesz­kań­ca nasze­go mia­sta. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje zwią­za­ne z tą akcją na inter­ne­to­wej stro­nie Para­fii oraz w kruch­cie kościo­ła.
   
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas.
   
 11. W sobo­tę – 23 mar­ca, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd na Miste­rium Męki Pań­skiej do Gór­ki Klasz­tor­nej. Koszt prze­jaz­du to 90 zł. a wpła­ta przy zapi­sie u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Elż­bie­ta Bar­ty­zel, lat 65 z ul. Jodłowej;
  • śp. † Zdzi­sław Dokła­dań­ski, lat 87 z ul. Ściegiennego;
  • śp. † Bro­ni­sław Janiś, lat 81 z ul. Starogórskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA