Intencje Mszalne (10–17.04.2022)

Nie­dzie­la PALMOWA 10.04.2022
0700
† Ludwik KOSTRABIJ; † z rodziny
 
0900
† Michał MUZYKA – 1 r. śm.; † Agniesz­ka MUZYKA
 
1030
 • † Ali­na, Edward GURGUREWICZ; † Maria, Anto­ni, Kazi­mierz KWAŚNICA
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Jana MISZCZYŃSKIEGO w 2 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Danu­ty i Bole­sła­wa WITKOWSKICH w 51 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. dla jubi­la­tów, ich dzie­ci i wnuków
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Danu­ty i Józe­fa w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. dla jubi­la­tów i wnuków

Ponie­dzia­łek 11.04.2022
0700
 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Kry­sty­ny i Sta­ni­sła­wa w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog
 
1800
† rodzi­ce: Anna, Michał; † sio­stry: Anna, Maria

Wto­rek 12.04.2022
0700
† Hele­na MACHAJEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Agniesz­ka, Szy­mon WOLANIK; † z rodzi­ny; † Adam, Iza­be­la TELEGA
 
1800
† Wła­dy­sła­wa JANKOWIAK

Śro­da 13.04.2022
0700
† Alek­san­der ZIÓŁKO (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Lucy­na, Wła­dy­sław WRONA; † rodzeń­stwo; † dziad­ko­wie; † Jan RZĄSA
 
1800
Proś­ba o uda­ną ope­ra­cję i pomyśl­ne lecze­nie, a dla służ­by medycz­nej o potrzeb­ne łaski

WIELKI Czwar­tek 14.04.2022
1800
 • Za kapła­nów
   
 • † Jan CIOSMAK – 5 r. śm.; † jego rodzi­ce: Ste­fa­nia, Jan
   
 • † Bro­ni­sła­wa, Zyg­munt, Anto­ni ZBYROWSCY

WIELKI Pią­tek 15.04.2022
1900
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA Sobo­ta 16.04.2022
2030
 • Za Para­fian
   
 • † Aga­ta, Wło­dzi­mierz, Maria LEWICCY
   
 • † Robert HAŁAŚ

Nie­dzie­la WIELKANOCNA 17.04.2022
0900
 • † Anna WICHŁACZ
   
 • † Krzysz­tof TOMASZEWICZ – 3 r. śm.
 
1030
 • † Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
   
 • † Józe­fa, Anto­ni, Gra­ży­na MISIEWICZ
   
 • † Jan WASILEWSKI
 
1200
 • † Feli­cja TROJNIAR – 5 r. śm.; † Bole­sław TROJNIAR – 25 r. śm.; † z rodzi­ny GARGAŁA
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • Dziękczynno–błagalna z oka­zji w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Chrzty
 
1800
† Roman JANDUŁA – 1 r. śm.; † rodzi­ce: Marian­na, Czesław