NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
10 KWIETNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj pod­czas każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie palm.
   
 2. Spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ w dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 3. Tak­że dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1700 do licz­ne­go udzia­łu w ostat­nim Nabo­żeń­stwie Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wspól­ną modli­twę i za wszyst­kie ofia­ry zło­żo­ne w tym roku pod­czas nabo­żeństw Dro­gi Krzy­żo­wej i Gorz­kich Żali z prze­zna­cze­niem na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”!
   
 5. W ponie­dzia­łek przed połu­dniem, odwie­dzi­ny cho­rych, któ­rzy chcie­li­by oka­zjo­nal­nie – na Świę­ta przy­stą­pić do Sakra­men­tów Świę­tych. Adre­sy tych cho­rych pro­si­my zgła­szać w zakry­stii.
   
 6. Do Wiel­kiej Śro­dy, Msze św. będą spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku, czy­li o godz. 700, 1700 i 1800, z tra­dy­cyj­ny­mi nabo­żeń­stwa­mi: do Boże­go Miło­sier­dzia w ponie­dzia­łek i do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w śro­dę.
   
 7. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą roz­po­czy­na­my obchód naj­więk­szych Wyda­rzeń naszej wia­ry – Wiel­ki Tydzień. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w nabo­żeń­stwach Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go. Porzą­dek ich spra­wo­wa­nia jest następujący: 
  1. Wiel­ki Czwar­tek – dzię­ku­je­my Panu Bogu za Dar Sakra­men­tów: Kapłań­stwa i Eucha­ry­stii. To „Dzień Księ­dza”. Przed połu­dniem, o godz. 1000 we wro­cław­skiej archi­ka­te­drze Msza św. Krzyż­ma z bło­go­sła­wień­stwem ole­jów świę­tych dla całej archi­die­ce­zji i odno­wie­niem przy­rze­czeń kapłańskich.
   W naszym koście­le para­fial­nym uro­czy­sta Msza św. o godz. 1800, po któ­rej prze­nie­sie­my Naj­święt­szy Sakra­ment do Ołta­rza Ado­ra­cji popu­lar­nie zwa­ne­go Ciem­ni­cą. Ado­ra­cja do godz. 2300, a pierw­szą godzi­nę roz­po­czy­na Straż Hono­ro­wa NSPJ;
  2. Wiel­ki Pią­tek – przed połu­dniem, o godz. 1000 Dro­ga Krzy­żo­wa na Kal­wa­rii, na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym oraz pokut­ne przej­ście po Świę­tych Scho­dach. Od godz. 1400 ado­ra­cję przy Ciem­ni­cy pro­wa­dzi Straż Hono­ro­wa NSPJ a o godz. 1500 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia roz­po­czy­na­ją­ca Nowen­nę przed Świę­tem Boże­go Miło­sier­dzia. O godz. 1900 roz­pocz­nie się Nabo­żeń­stwo Męki Pań­skiej z Ado­ra­cją Krzy­ża i prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu. W ten dzień wszyst­kich wier­nych, któ­rzy ukoń­czy­li 14. rok życia, aż do śmier­ci obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Nato­miast wier­nych w wie­ku od ukoń­cze­nia 18. roku życia do roz­po­czę­cia 60. roku życia obo­wią­zu­je dodat­ko­wo post, pole­ga­ją­cy na ogra­ni­cze­niu się do spo­ży­cia jed­ne­go posił­ku do syta i ewen­tu­al­nie dwóch nie­peł­nych. Chciej­my zacho­wać pokut­ny cha­rak­te­ru tego dnia tak­że przez powstrzy­ma­nie się od uży­wek i roz­ryw­ki. Ado­ra­cja przy Bożym Gro­bie do godz. 2300.
  3. Wiel­ka Sobo­ta – wzno­wie­nie ado­ra­cji przy Bożym Gro­bie od godz. 700. Poświę­ce­nie świą­tecz­nych pokar­mów w koście­le para­fial­nym wg nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: o godz. 1030, 1100, 1200, 1300 i 1400. W Kru­szyń­cu – 1230 i Włod­ko­wie – 1300. Przy poświę­ce­niu pokar­mów odda­je­my skar­bon­ki z jał­muż­ną wiel­ko­post­ną na rzecz potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać tym wszyst­kim, któ­rzy pod­ję­li to dzie­ło naszej die­ce­zjal­nej Caritas!
   O godz. 2030 roz­pocz­nie się Nabo­żeń­stwo Czu­wa­nia Wigi­lii Pas­chal­nej z obrzę­dem poświę­ce­nia ognia przed kościo­łem, bło­go­sła­wień­stwem wody do chrztu na cały rok dla naszej Para­fii oraz odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzciel­nych. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie na to nabo­żeń­stwo świec z okap­ni­ka­mi. Nasze pas­chal­ne czu­wa­nie zwień­czy Msza św. a następ­nie pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na wokół naszej świą­ty­ni obwiesz­cza­ją­ca Chry­stu­so­we Zmartwychwstanie.
  4. Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia – zgod­nie z suge­stia­mi litur­gicz­ny­mi, podob­nie jak w minio­nych latach, nie będzie Mszy św. o godz. 600 i pro­ce­sji. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
    
 8. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my w ten dzień na tacę, tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­ne są na Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny i Metro­po­li­tal­ne Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne we Wro­cła­wiu.
   
 9. Kan­ce­la­ria para­fial­na w Wiel­kim Tygo­dniu będzie czyn­na tyl­ko we wto­rek od godz. 1600 – 1800.
   
 10. W śro­dę – 20 kwiet­nia, górow­ski Zespół Szkół orga­ni­zu­je wyjazd na Jasną Górę i do Oświę­ci­mia. Dla zain­te­re­so­wa­nych szcze­gó­ły w kruch­cie kościoła.