XV NIEDZIELA ZWYKŁA

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
10 LIPCA 2022 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cji Msze św. nie­dziel­ne są spra­wo­wa­ne: o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Nato­miast w dni powsze­dnie o godz. 800 i 1800. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia na 20 minut przed każ­dą Mszą św.
   
 2. W naj­bliż­szą śro­dę – 13 lip­ca, o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 3. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 4. Z czwart­ku na pią­tek będzie­my gościć w naszym mie­ście Rowe­ro­wą Piel­grzym­kę na Jasną Górę ze Szcze­ci­na. W pią­tek o godz. 800 Msza św. z udzia­łem Piel­grzy­mów.
   
 5. Nato­miast w pią­tek na Mszę św. o godz. 1800, zapra­sza­my wszyst­kich wybie­ra­ją­cych się na 42. Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę w ramach naszej Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Po Eucha­ry­stii z udzia­łem Prze­wod­ni­ka Gru­py – Księ­dza Łuka­sza Romań­czu­ka, spra­wy orga­ni­za­cyj­ne oraz moż­li­wość zapi­sa­nia się.
  Na wspól­ną modli­twę zapra­sza­my tak­że chcą­cych two­rzyć w tym roku Gru­pę Uczest­ni­ków Ducho­wych. Gru­pa 16. – Ducho­wych Uczest­ni­ków, to od lat naj­licz­niej­sza Gru­pa naszej Piel­grzym­ki. To Pąt­ni­cy, któ­rzy z róż­nych powo­dów nie mogą fizycz­nie wędro­wać do Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej ale chcą świa­do­mie ofia­ro­wać swo­je modli­twy i życio­we krzy­że w inten­cji idą­cych na Jasną Górę. Zapi­sa­ni do tej Gru­py otrzy­ma­ją piel­grzym­ko­we znacz­ki i modli­tew­ni­ki. Przy zapi­sie może­my zło­żyć ofia­rę w kwo­cie 10 zł. na potrze­by orga­ni­za­cyj­ne. Zapi­sy do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków od jutra przy wyj­ściu z kościo­ła po wie­czor­nej Eucha­ry­stii.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­le o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jan Bal­se­wicz, lat 76 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Paweł Cho­rost­kow­ski, lat 29 z ul. Dębowej;
  • śp. † Jerzy Gór­ski, lat 82 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Zofia Szko­ru­da, lat 67 z ul. Reymonta.

  Wiecz­ny odpoczynek…