Intencje Mszalne (10–17.10.2021)

Nie­dzie­la 10.10.2021
0700
O pokój i pojed­na­nie w rodzinie
0900
 • † Alek­san­der SZPAKOWSKI – 11 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa SZPAKOWSKA – 4 r. śm.; † Edward ZAJĄC – 13 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
1030
 • † Lesław SAUTER; † z rodziny
 • † Bole­sław RÓŻAŃSKI
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 18 r. uro­dzin, proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdrowie 
 • † Mar­ta SZCZEPAŃSKA; † Hen­ry­ka PRZEWORSKA
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Anny i Łuka­sza w 4 r. ślu­bu, proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, miłość, wia­rę i potomstwo
1800
† Kry­sty­na KUŁAN – 4 r. śm.; † Wła­dy­sław KUŁAN – 25 r. śm.; † Jan KŁYS – 5 r. śm.; † Kse­nia, Piotr ANTKÓW

Ponie­dzia­łek 11.10.2021
0700
† Mie­czy­sław STANKIEWICZ (od rodzi­ny Wiśniow­skich z Dobroszyc)
 
0900
O łaskę zdro­wia dla Ele­ono­ry i Eugeniusza
1800
 • † Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – 4 r. śm.
 • † Sta­ni­sław MIKUŚ – 25 r. śm.

Wto­rek 12.10.2021
0700
† Mie­czy­sław STANKIEWICZ (od rodzin Polow­czy­ków, Dorob­ków, Kru­piń­skich z Dobroszyc)
0900
W int. Osób samot­nych naszej Para­fii, o dar męstwa i siły w poko­ny­wa­niu wszel­kich trud­no­ści życia codzien­ne­go, o Bożą opie­kę i prowadzenie
1800
 • Dziękczynno–błagalna w int. Anto­nie­go w 7 r. uro­dzin, proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdrowie
 • † Michał – 25 r. śm.

Śro­da 13.10.2021
0700
† Anie­la DYLEWSKA
0900
† Sta­ni­sław ZAJĄCZKOWSKI – 1 r. śm.; † z rodzin: ZAJĄCZKOWSKICH, GRUSZNIK, WILCZYŃSKICH
1800
 • W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej
 • † Euge­niusz ŻARUK – 3 r. śm.; † Sta­ni­sław, Bro­ni­sła­wa, Kazi­mierz ŻARUK

Czwar­tek 14.10.2021
0700
† Mie­czy­sław STANKIEWICZ (od Aga­ty z rodzi­ną z Dobroszyc)
1700
† Bro­ni­sła­wa, Mar­cel ŁUKOWSCY; † Joan­na KŁOPOTOWSKA
1800
Św. Mał­go­rza­ty Marii Ala­co­que – Patron­ka Stra­ży Honorowej

Pią­tek 15.10.2021
0700
† Roza­lia PANKIEWICZ (od męża z dziećmi)
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Jolan­ty i Janu­sza GORTYCH w 30 r. ślu­bu, proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
† Tere­sa ROGOWICZ – z racji imienin

Sobo­ta 16.10.2021
0700
† Prze­my­sław LEŚKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Maria, Ste­fan WIATR

Nie­dzie­la 17.10.2021
0700
† Józef PRASOŁ
0900
† Hele­na KOTWICKA – 5 r. śm.; † Fran­ci­szek, Marian­na, Józef, Win­cen­ty­na, Jadwi­ga, Zofia KRUPSCY
1030
† Bro­ni­sła­wa CZYPLIS – 8 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
1200
Za Para­fian
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
† Cecy­lia JURWICZ – 3 r. śm.