XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
10 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my Reno­wa­cję Misji Świę­tych, któ­re popro­wa­dzi dobrze nam zna­ny Ojciec Józef Szczy­ci­na – Redemp­to­ry­sta. Ojcu Józe­fo­wi życzy­my obfi­to­ści Darów Ducha Świę­te­go! Pod­czas każ­dej dzi­siej­szej Mszy św. nauki na roz­po­czę­cie tych Świę­tych Ćwi­czeń Ducho­wych. Szcze­gó­ło­wy pro­gram do pobra­nia przy wyj­ściu z kościo­ła.
   
 2. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę, z racji Misji nie będzie Mszy św. o godz. 1700. Przy­ję­te inten­cje zosta­ną odpra­wio­ne o godz. 1800.
   
 3. W Pol­sce prze­ży­wa­my dzi­siaj 21 Dzień Papie­ski pod hasłem: „Nie lękaj­cie się”. Tra­dy­cyj­nie po Mszach św. będzie­my mogli zło­żyć do spe­cjal­nych puszek nasze dobro­wol­ne ofia­ry, fun­du­jąc w ten spo­sób sty­pen­dia dla zdol­nej i nie­za­moż­nej mło­dzie­ży. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 4. Dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym, comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 5. W paź­dzier­ni­ku trwa­my na modli­twie różań­co­wej. Przy­po­mi­na­my, że Nabo­żeń­stwo Różań­co­we spra­wo­wa­ne jest codzien­nie o godz. 1730. Nato­miast dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my szcze­gól­nie: w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615.
   
 6. W śro­dę, na zakoń­cze­nie Reno­wa­cji Misji Świę­tych o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie ostat­nie w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie. Z tej racji w ten dzień nie będzie Nabo­żeń­stwa Różań­co­we­go o godz. 1730.
   
 7. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Człon­ków Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Mał­go­rza­ty Marii Ala­co­que – Patron­ki Stra­ży Hono­ro­wej.
   
 8. W naj­bliż­szą sobo­tę – 16 paź­dzier­ni­ka o godz. 600 z wro­cław­skiej archi­ka­te­dry, wyru­szy Pie­sza Piel­grzym­ka do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy pod hasłem: „Z Rodzi­ną do św. Jadwi­gi”. Z naszej Para­fii spe­cjal­ny auto­kar zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce przy­wie­zie z Trzeb­ni­cy do Góry. Koszt prze­jaz­du: 25 zł. Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii, u dusz­pa­ste­rzy i kate­che­tów. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu!
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Ojczy­zny, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­ny Radia Maryja.