VI NIEDZIELA ZWYKŁA

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
11 LUTEGO 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj o 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym, comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­no – modli­tew­ne Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa.
   
 2. Zachę­ca­my przez naj­bliż­szy tydzień do obej­rze­nia w naszym koście­le wysta­wy poświę­co­nej śp. Ks. Sta­ni­sła­wo­wi Orze­chow­skie­mu, popu­lar­ne­mu „Orze­cho­wi”, twór­cy i wie­lo­let­nie­mu Głów­ne­mu Prze­wod­ni­ko­wi Wro­cław­skiej Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasną Górę a tak­że dusz­pa­ste­rzo­wi kil­ku poko­leń stu­den­tów we Wro­cła­wiu oraz robot­ni­ków w latach 80-tych ubie­głe­go wie­ku. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę oraz następ­ną, może­my przy wyj­ściu z kościo­ła zaopa­trzyć się w książ­ki poświę­co­ne Księ­dzu Orze­cho­wi.
   
 3. Od dzi­siaj do wtor­ku ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ramach tzw. Nabo­żeń­stwa 40-godzin­ne­go przed roz­po­czę­ciem Wiel­kie­go Postu. Dzi­siaj ado­ra­cja od Sumy do 1600 a w ponie­dzia­łek i wto­rek od poran­nej Mszy św. do Eucha­ry­stii o  godz. 1700. Zachę­ca­my do modli­tew­ne­go trwa­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem.
   
 4. W minio­nym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy w naszej Para­fii tego­rocz­ną wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”. Raz jesz­cze dzię­ku­je­my za otwar­te drzwi naszych miesz­kań, ser­decz­ne roz­mo­wy i zło­żo­ne z racji kolę­dy ofia­ry! Wiel­kie Bóg zapłać!
   
 5. Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie, we wto­rek o 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 6. W śro­dę 14 lute­go przy­pa­da 37 rocz­ni­ca śmier­ci Ks. Józe­fa Haw­ry­sza, nasze­go byłe­go pro­bosz­cza. O 1800 będzie spra­wo­wa­na Msza św. za zmar­łe­go kapła­na zamó­wio­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ. Nato­miast we wto­rek 13 lute­go, dele­ga­cja Para­fian wraz z ks. pro­bosz­czem uda się do Górzy­cy na grób Ks. Haw­ry­sza.
   
 7. W Śro­dę Popiel­co­wą roz­po­czy­na­my Wiel­ki Post czy­li okres czter­dzie­sto­dnio­we­go przy­go­to­wa­nia do Wiel­ka­no­cy. W tym dniu wszyst­kich wier­nych, któ­rzy ukoń­czy­li 14. rok życia aż do śmier­ci obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Nato­miast wier­nych od ukoń­cze­nia 18. roku życia do roz­po­czę­cia 60. roku życia obo­wią­zu­je dodat­ko­wo post pole­ga­ją­cy na ogra­ni­cze­niu się do spo­ży­cia jed­ne­go posił­ku do syta i ewen­tu­al­nie dwóch niepełnych.
  W Śro­dę Popiel­co­wą Msze św. będą spra­wo­wa­ne o : 700; 900; 1700 i 1800. Pod­czas każ­dej Mszy św. posy­pa­nie naszych głów popio­łem na znak poku­ty.
   
 8. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w tra­dy­cyj­nych nabo­żeń­stwach wiel­ko­post­nych. W każ­dą nie­dzie­lę o 1700 Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym a w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa: o  godz. 1000 , poprze­dzo­na od 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej; 1615 – dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz o  godz. 1730. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na ukła­dan­ka a ofia­ry, któ­re będzie­my skła­dać pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych, prze­zna­czo­ne są na Kwia­ty do Boże­go Gro­bu. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę o 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 10. Od naj­bliż­sze­go piąt­ku – 16 lute­go w Para­fii św. Fau­sty­ny w Górze roz­po­czy­na­ją się Nauki Przed­mał­żeń­skie dla narze­czo­nych pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa. Spo­tka­nia będą trwa­ły od 1930 do 2100. Koszt: 100 zł. od oso­by.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Sta­ni­sław Leś­kie­wicz, lat 81 z pl. Chro­bre­go.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA