Intencje Mszalne (11–18.06.2023)

Sobo­ta 10.06.2023
0730
† Krzysz­tof KASZYCKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 11.06.2023
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Damia­na KUŁANA w 20 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świętego

 
0900
 • † Wan­da ROTKIEWICZ – 6 r. śm.; † rodzi­ce
   
 • † Edmund CHUDY – 8 r. śm.; † Geno­we­fa CHUDA; † Wie­sła­wa, Anto­ni BUDNY
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Pio­tra GŁOWACKICH w 20 r. ślu­bu i Joan­ny i Micha­ła UŚCIŁO w 10 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Proś­ba o Boże błog., zdro­wie dla Rober­ta i jego rodzi­ny, oraz Iwo­ny i jej rodziny
 
1200
W int. ks. Nor­ber­ta z racji imienin
 
1600
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Raj­mund KORDEK – 12 r. śm.

Ponie­dzia­łek 12.06.2023
0700
† Adam ĆWIAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Wła­dy­sław SZEWCZYK – 4 r. śm.; † Ste­fa­nia, Miko­łaj SZEWCZYK; † Walen­ty, Wik­to­ria TWARDOWSCY
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 13.06.2023
0700
† Jacek ADAMUS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej


Śro­da 14.06.2023
0700
Za dusze w czyść­cu cierpiące
 
1700
† Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL – 2 r. śm.; † Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 15.06.2023
0700
† Tade­usz ŁUCZKO (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 16.06.2023
0700
W int. pra­cow­ni­ków spół­ki Tech­ni­ki Komu­nal­nej TEKOM w Górze, oraz w int. eme­ry­tów, ren­ci­stów oraz tych któ­rzy ode­szli do wieczności
 
1700
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 17.06.2023
0700
† Euge­nia KOŚCIUKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 18.06.2023
0700
 • † Mie­czy­sław DOBRZYŃSKI – 3 r. śm.
   
 • † Hele­na, Józef ORYSZCZAK; † Miro­sław MISTYGACZ

 
0900
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji imie­nin
   
 • † Geno­we­fa, Adolf, Anie­la, Hen­ryk BIRECCY
 
1030
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław, Anto­ni, Anto­ni­na ROGOŹNICCY; † Maria, SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
   
 • † Pela­gia, Fran­ci­szek, Wal­de­mar, Tomasz SZYMKOWIAK; † Zenon, Szy­mon CHARUŻYN
 
1200
W int. pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska, ren­ci­stów, eme­ry­tów, cho­rych, plan­ta­to­rów, byłych pra­cow­ni­ków oraz za tych co ode­szli do wieczności
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne