XI NIEDZIELA ZWYKŁA

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
18 CZERWCA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska; nato­miast o godz. 1600 Eucha­ry­stia ofia­ro­wa­na w inten­cji Ojczy­zny, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­ny Radia Mary­ja.
   
 2. Przy­po­mi­na­my o czerw­co­wym nabo­żeń­stwie do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800
   
 3. Uczniów szkół pod­sta­wo­wych, rodzi­ców i nauczy­cie­li zapra­sza­my w czwar­tek o godz. 1700 na Mszę św., w któ­rej podzię­ku­je­my Panu Bogu za koń­czą­cy się rok szkol­ny. Oka­zja do Spo­wie­dzi św. przez cały tydzień przed każ­dą Mszą św.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W sobo­tę – 24 czerw­ca Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la, Głów­ne­go Patro­na Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 6. Od następ­nej nie­dzie­li, w naszej Para­fii będzie obo­wią­zy­wał waka­cyj­ny porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. Za tydzień, już nie będzie Mszy św. o godz. 1600. Pro­si­my o tym pamię­tać!
   
 7. Trwa­ją zapi­sy na 43. Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę. Dla zain­te­re­so­wa­nych szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w Dusz­pa­ster­stwie.
   
 8. Kato­lic­ki tygo­dnik „Nie­dzie­la”, pro­po­nu­je nowe wydaw­nic­two – kwar­tal­nik „Nie­dzie­la. Maga­zyn”, któ­ry podej­mu­je tema­ty­kę histo­rycz­ną, szcze­gól­nie z zakre­su histo­rii Kościo­ła i jego związ­ków z naro­dem. Zain­te­re­so­wa­nych w naszej Para­fii pre­nu­me­ra­tą pro­si­my o kon­takt z dusz­pa­ste­rza­mi.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Leoka­dia Szo­stak, lat 88 z ul. Wrocławskiej,
  • śp. † Lon­gi­na Janik, lat 72 z ul. Narutowicza.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA