Intencje Mszalne (12–19.02.2023)

Nie­dzie­la 12.02.2023
0700
W int. Łuka­sza STRZAŁKI w 41 r. ur. i Ames­so­na CARLOSA w 28 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, opie­kę MB w życiu dla nich i ich rodzin i bli­skich (od przy­ja­cie­la Janu­sza Bogdańskiego)
 
0900
† Dama­zy, Fran­cisz­ka, Jan BELTER; † Cze­sła­wa, Józef STYCZYŃSCY; † rodzice
 
1030
† Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – z racji imie­nin i uro­dzin; † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL
 
1200
  • † Eli­za PINIUTA – 1 r. śm.
     
  • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Edwar­da ZAJĄC w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 8 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Euge­niusz JANUS – 22 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Ponie­dzia­łek 12.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 9 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Hen­ryk JASTRZĘBSKI – 1 r. śm.; † Maria, Jan JASTRZĘBSCY
 
1800
† Euge­niusz LEWANDOWSKI – 1 r. śm.; † Bar­ba­ra LEWANDOWSKA – 1 r. śm.


Wto­rek 14.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 10 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. rodzi­ny Micha­ła, Alek­san­dry i Paw­ła, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę MB i dary Ducha Św.
 
1800
† ks. Józef HAWRYSZ – 36 r. śm.


Śro­da 15.02.2023
0700
† Adolf STOŃ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 11 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Leoka­dia, Ste­fan PALCZYŃSCY – kolej­na r. śm.; † Józe­fa, Marian SZULIK; † z rodzi­ny z obu stron


Czwar­tek 16.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 12 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Kry­sty­na, Zyg­munt WRÓBLEWSCY
 
1800
† Anna, Lech GERTYCH


Pią­tek 17.02.2023
0700
† Ste­fan GALUS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Hele­na, Maria, Fran­ci­szek MAJKA
 
1800
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 13 Msza Świę­ta gregoriańska


Sobo­ta 18.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 14 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ (od Grze­go­rza z rodziną)

Nie­dzie­la 19.02.2023
0700
† Dio­ni­zy GIBOWSKI – 2 r. śm.; † z rodziny
 
0900
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 15 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1030
† rodzi­ce: Hele­na, Kazi­mierz RUSIECCY; † Ire­na, Ludwik SZUPIŁO
 
1200
  • † Eli­za PINIUTA – 1 r. śm.
     
  • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Andrze­ja i Gra­ży­ny KRÓL w 42 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., wszel­kie potrzeb­ne łaski przez Nie­po­ka­la­ne Ser­ce NMP na dal­sze dłu­gie lata wspól­ne­go życia
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Jan, Cecy­lia, Sta­ni­sła­wa, Henryk

MSZAL I KRZYZ