VII NIEDZIELA ZWYKŁA

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
19 LUTEGO 2023 ROKU

 1. Przed roz­po­czę­ciem Wiel­kie­go Postu zachę­ca­my do indy­wi­du­al­nej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ramach tzw. Nabo­żeń­stwa Czter­dzie­sto­go­dzin­ne­go. Dzi­siaj ado­ra­cja od Sumy do godz. 1600 a w ponie­dzia­łek i wto­rek od poran­nej Mszy św. do godz. 1700.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na w Koście­le pol­skim Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du pod hasłem: „Ku trzeź­wo­ści z Kościo­łem”. Chciej­my objąć swo­ją modli­twą uza­leż­nio­nych, ich rodzi­ny oraz wszyst­kich dzia­ła­ją­cych na rzecz trzeź­wo­ści. Tę inten­cję pole­ci­my Panu Bogu szcze­gól­nie pod­czas piąt­ko­wych nabo­żeństw Dro­gi Krzy­żo­wej.
   
 4. W Śro­dę Popiel­co­wą – 22 lute­go roz­pocz­nie­my Okres Wiel­kie­go Postu czy­li Czter­dzie­sto­dnio­we­go Przy­go­to­wa­nia Pas­chal­ne­go. Msze świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia naszych głów popio­łem będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. W ten dzień wszyst­kich wier­nych, któ­rzy ukoń­czy­li 14. rok życia aż do śmier­ci obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Nato­miast wier­nych w wie­ku od ukoń­cze­nia 18. roku życia do roz­po­czę­cia 60. roku życia obo­wią­zu­je dodat­ko­wo ogra­ni­cze­nie się do spo­ży­cia jed­ne­go posił­ku do syta i dwóch nie­peł­nych.
   
 5. W Wiel­kim Poście zachę­ca­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach pasyj­nych. W naj­bliż­szy pią­tek pierw­sze nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­re będą spra­wo­wa­ne w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o godz. 1000 a poprze­dzo­ne od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej; o godz. 1615 – dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz o godz. 1730 – dla doro­słych. Ofia­ry, któ­re będzie­my skła­dać na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych, tra­dy­cyj­nie zosta­ną prze­zna­czo­ne na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej a o godz. 1700 pierw­sze nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym.
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Piotr Augu­sty­niak, lat 65 z ul. Leśnej;
  • śp. + Edward Jasek, lat 87 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA