UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
12 CZERWCA 2022 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my o Nabo­żeń­stwie do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­re jest spra­wo­wa­ne przez cały czer­wiec w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 13 czerw­ca, o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 3. W śro­dę o godz. 815 Msza św. dla Zespo­łu Szkół oraz Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go na Zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go.
   
 4. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę, w ramach Tri­du­um przed Bożym Cia­łem, o godz. 1745 będą gło­szo­ne kate­che­zy eucha­ry­stycz­ne. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu.
   
 5. W czwar­tek – Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa popu­lar­nie zwa­na Boże Cia­ło. Msze św. będą spra­wo­wa­ne w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: poran­na o godz. 700. Po prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią, głów­na Msza św. z udzia­łem kapła­nów i wier­nych z Para­fii św. Fau­sty­ny, będzie spra­wo­wa­na o godz. 900 w naszym koście­le, po któ­rej wyru­szy eucha­ry­stycz­na pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy. Przej­dzie­my nastę­pu­ją­cą tra­są: ul. Ks. P. Ście­gien­ne­go, Zaułek, pl. Chro­bre­go, Armii Kra­jo­wej, Gło­gow­ska, Osie­dle Kazi­mie­rza Wiel­kie­go i zakoń­cze­nie w kapli­cy św. Fau­sty­ny. Bez­po­śred­nio po skoń­czo­nej pro­ce­sji, oko­ło godz. 1200 Msza św. w naszym koście­le. Wie­czor­na Eucha­ry­stia o godz. 1800.
  Nato­miast o godz. 1600 w koście­le Boże­go Cia­ła, na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym, dorocz­ny Odpust, na któ­ry zapra­sza­my wszyst­kich miesz­kań­ców Góry.
  Tego­rocz­nym Uro­czy­sto­ściom Boże­go Cia­ła będzie prze­wod­ni­czył zapro­szo­ny Ksiądz Patryk Sto­la­rek, obec­nie odby­wa­ją­cy spe­cja­li­stycz­ne stu­dia w Rzy­mie.
  Już dzi­siaj dzię­ku­je­my Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ i Żywe­mu Różań­co­wi z naszej Para­fii, za przy­go­to­wa­nie dwóch pierw­szych pro­ce­syj­nych ołta­rzy. Jak co roku posta­raj­my się ude­ko­ro­wać swo­je domy emble­ma­ta­mi zwią­za­ny­mi z naszą wia­rą. Pro­si­my tak­że o ofia­ro­wa­nie płat­ków kwia­tów, do sypa­nia przez dzie­ci pod­czas pro­ce­sji. Dzie­ci Komu­nij­ne i Rocz­ni­co­we zapra­sza­my do udzia­łu w stro­jach eucha­ry­stycz­nych.
   
 6. W sobo­tę o godz. 500 z par­kin­gu przed nowym Net­to, wyjazd zapi­sa­nych osób na Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, na Jasną Górę
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 8. Już dzi­siaj, dro­gą ogło­szeń dusz­pa­ster­skich, Komi­tet Orga­ni­za­cyj­ny XII Zjaz­du Absol­wen­tów Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Górze, infor­mu­je że Zjazd odbę­dzie się w sobo­tę – 24 wrze­śnia bie­żą­ce­go roku.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Hele­na Bory­sow­ska, lat 87 z ul. Poznań­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…