Intencje Mszalne (12–19.09.2021)

Nie­dzie­la 12.09.2021
0700
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ewy i Roma­na KONCZAL w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
0900
 • † Mie­czy­sław TROJAK – 4 r. śm.
 • † Zdzi­sław KRYSZTOFIAK – 3 r. śm.; † Wła­dy­sław, Micha­li­na, Edward WESOŁOWSCY; † Józe­fa BAS
1030
 • † Sta­ni­sław GIZICKI – 3 r. śm.
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – 10 r. śm.
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Lidii i Ryszar­da w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 • Dziękczynno–błagalna w int. Joan­ny i Seba­stia­na KŁYS w 13 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii i Paw­ła WOJCIECHOWSKICH w 9 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
† Hen­ryk KŁAK – kolej­na r. śm.; † Kazi­mie­ra, Grze­gorz SIWICCY

Ponie­dzia­łek 13.09.2021
0400
† Sta­ni­sław MISZCZYK – 31r. śm.; † Jani­na MISZCZYK – 23 r. śm.; † Hali­na WOJCIECHOWSKA – 5 r. śm.
1700
† Hen­ryk CIELON; † z rodziny
1800
 • † Anie­la DYLEWSKA
 • W int Czci­cie­li MB Fatimskiej

Wto­rek 14.09.2021
0700
† Jan ZIÓŁKOWSKI
1700
† Bar­ba­ra BOBROWSKA (od rodzi­ny Kozłowskich)
1800
† Hali­na WESOŁOWSKA (od Lucy­ny z rodziną)

Śro­da 15.09.2021
0700
† Kazi­mie­ra MROŻEK (od chrze­śni­cy Zosi)
1700
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Marii BURDZIAŁOWSKIEJ w 84 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
† Olga GOŁĘBIOWSKA – 11 r. śm.

Czwar­tek 16.09.2021
0700
† Kazi­mie­ra MROŻEK (od Kry­sty­ny Machat z rodzi­ną i Hele­ny Pod­sia­dło z rodziną)
1700
† Wła­dy­sław CHRUŚCIEL (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Anna CHUDY – 3 r. śm.; † Roman CHUDY

Pią­tek 17.09.2021
0700
† Ali­na STASIUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Edy­ta, Anna LASZCZYŃSKIE; † Hen­ryk, Remi­giusz BERUS
1800
† z rodzi­ny NOWCKICH: Tade­usz, Hele­na, Fry­de­ryk, Bogu­sław, Piotr; † z rodzi­ny KASPEROWICZ: Jadwi­ga, Elż­bie­ta, Jan

Sobo­ta 18.09.2021
0700
† Jan JURGIELEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Cze­sław SZYLIN – 10 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Nie­dzie­la 19.09.2021
0700
 • † Jani­na REMISZEWSKA; † Tere­sa CHMIELEWSKA
 • † Geno­we­fa, Albin, Krzysz­tof MUSZYŃSCY
0900
 • † Zofia DOBRZYŃSKA – 12 r. śm.
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
1030
 • † Marian­na, Anto­ni PIWOŃSCY; † Jerzy, Jan, Jani­na LIBAKO
 • † Jani­na GAJOWCZYK – 1 r. śm.; † Sta­ni­sław, Jan
1200
Dzięk­czyn­no w 75 r. powro­tu Sybiraków
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Sta­ni­sła­wa w 62 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski