XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
12 WRZEŚNIA 2021 ROKU

 1. Roz­po­czy­na­jąc w dzi­siej­sza nie­dzie­lę XI Tydzień Wycho­wa­nia pod hasłem: „W Bla­sku Ojco­stwa Św. Józe­fa” chciej­my zadbać o dobre, reli­gij­ne wycho­wa­nie mło­de­go poko­le­nia. Przy­po­mi­na­my o obo­wiąz­ku, któ­ry wyni­ka z naszej wia­ry, by dzie­ci i mło­dzież uczest­ni­czy­ła w szkol­nej kate­chi­za­cji.
   
 2. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, ofia­ry któ­re skła­da­my do puszek po dzi­siej­szych Mszach św. prze­zna­czo­ne są na dłu­go­fa­lo­wą pomoc dla migran­tów, któ­rą orga­ni­zu­je Cari­tas Pol­ska. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 13 wrze­śnia o godz. 1800 Msza św. w inten­cji czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 4. We wto­rek – 14 wrze­śnia przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. W Para­fii, w Kło­dzie Górow­skiej dorocz­ny Odpust o godz. 1700. Na tę Uro­czy­stość jak co roku z naszej Para­fii wyru­szy Pie­sza Piel­grzym­ka orga­ni­zo­wa­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych. Wyj­ście sprzed nasze­go kościo­ła o godz. 1430. Dusz­pa­ster­stwo zapew­nia powrót spe­cjal­ny­mi busa­mi. Zachę­ca­my do udzia­łu!
   
 5. Rodzi­ców dzie­ci klas III, któ­re roz­po­czy­na­ją przy­go­to­wa­nie do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 6. W naj­bliż­szy pią­tek – 17 wrze­śnia odbę­dzie się Piel­grzym­ka Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej na Jasna Górę. Wyjazd zapi­sa­nych w naszej Para­fii Piel­grzy­mów o godz. 1200 z par­kin­gu sprzed byłe­go Tesco a wyjazd w dro­gę powrot­ną po Ape­lu Jasno­gór­skim oko­ło godz. 2200. Koszt: 50 zł. Są jesz­cze wol­ne miej­sca. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu! Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii i u Dusz­pa­ste­rzy.
   
 7. W sobo­tę – 18 wrze­śnia, spo­tka­nie mło­dzie­ży naszej archi­die­ce­zji na górze Ślę­ża. Bar­dzo zachę­ca­my mło­dych naszej Para­fii do udzia­łu w tym Wyda­rze­niu! Wyjazd spe­cjal­nym busem o godz. 730 z par­kin­gu przy byłym Tesco. Koszt udzia­łu: 5 zł. Zapi­sy chęt­nych i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u Dusz­pa­ste­rzy i Kate­che­tów. Zachę­ca­my mło­dzież naszej Para­fii do licz­ne­go udzia­łu!
   
 8. Za tydzień o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Sybi­ra­ków, w 75 rocz­ni­cę powro­tu z zsył­ki.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­le o godz. 1300 w naszym koście­le, spe­cjal­na – dzięk­czyn­na Msza św. dla dzie­ci klas IV, któ­re w minio­nym roku szkol­nym, w mniej­szych gru­pach, przy­stą­pi­ły do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej. Zapra­sza­my całe rodzi­ny. Będzie to oka­zja by wspól­nie podzię­ko­wać Panu Bogu za ten Dar i przez wspól­ne spo­tka­nie umoc­nić swo­ją wia­rę.
  Spo­wiedź św. dla dzie­ci i naj­bliż­szych w sobo­tę o godz. 1700.
   
 10. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zby­sław Ryszew­ski, lat 60 z ul. Leśnej;
  • śp. † Kata­rzy­na Józe­fiak, lat 42 z ul. Dwor­co­wej.
   Wiecz­ny odpoczynek…