Intencje Mszalne (12–19.11.2023)

Nie­dzie­la 12.11.2023
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; +z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † Sta­ni­sław, Jan, Maria BANDOCH
   
 • † z rodzin: OPATKIEWICZ, BROSZKÓW, IWANICKICH
 
1030
 • † Jan WASILEWSKI – kolej­na r. śm.; † z rodzin: ARCISZEWSKICH, RATUŚ
   
 • † Marian­na, Józef KLUKOJĆ; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa PANKIEWICZ w 40 r. ślu­bu, oraz w int. cór­ki Agniesz­ki, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Bro­ni­sła­wa, Alek­san­der STUDZIŃSCY; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Wit MAKOŚ – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 13.11.2023
0700
† Hen­ryk BURLIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
W int. Lidii i Mar­ka, z proś­ba o opie­kę Bożą i MB, oraz łaskę zdrowia
 
1800
† Bal­bi­na JASZCZAK (od chrze­śniacz­ki Danu­ty z rodziną)


Wto­rek 14.11.2023
0700
W int. Anny, z proś­bą o Boże błog, dary Ducha Św., opie­kę MB i zdrowie
 
1700
† Edward HOŁTRA – 1 r. śm.; † Geno­we­fa HOŁTRA – 8 r. śm
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Szy­mo­na RODZIEWICZA w 40 r. uro­dzin, z proś­ba o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Śro­da 15.11.2023
0700
† Euge­niusz WYSOKIŃSKI; † Adolf HUGGENBERGER
 
1700
† Jadwi­ga NOWAK – 7 r. śm.; † z rodziny.
 
1800
† Kry­sty­na GOŁĘBIOWSKA – 20 r. śm.


Czwar­tek 16.11.2023
0700
† Andrzej CYNDROWSKI (od dzie­ci i brata)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodziców)
 
1800
Za zmar­łych zgło­szo­nych w tego­rocz­nych wypominkach

Pią­tek 17.11.2023
0700
† Robert OSMOLSKI (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
 
1700
† Wła­dy­sła­wa LEWICKA – 1 r. śm.
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Sio­stry Elż­bie­ty z oka­zji imie­nin, z proś­ba o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Sobo­ta 18.11.2023
0700
† Ire­na KORECKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Anna WILGOSIEWICZ; † z rodzin z obu stron

Nie­dzie­la 19.11.2023
0700
 • † Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Hele­na, Michał, Anto­ni DROZDOWSCY
   
 • † Roman FEJA; † z rodziny

 
0900
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław, Anto­ni, Anto­ni­na ROGOŹNICCY; † Maria SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
   
 • † Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWSCY; † z rodzi­ny; † Zofia SZYMKOWIAK – 10 r. śm.
   
 • † Ryszard GŁOWIAK – 2 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Arka­diu­sza z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­la­ta i całej rodziny
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Józef ULMAN – 38 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne