Intencje Mszalne (19–26.11.2023)

Nie­dzie­la 19.11.2023
0700
 • † Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Hele­na, Michał, Anto­ni DROZDOWSCY
   
 • † Roman FEJA; † z rodziny

 
0900
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław, Anto­ni, Anto­ni­na ROGOŹNICCY; † Maria SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
   
 • † Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWSCY; † z rodzi­ny; † Zofia SZYMKOWIAK – 10 r. śm.
   
 • † Ryszard GŁOWIAK – 2 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Arka­diu­sza z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­la­ta i całej rodziny
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Józef ULMAN – 38 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA

Ponie­dzia­łek 20.11.2023
0700
† Joan­na GIZICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od bra­ta Bartka)
 
1800
† Andrzej TOMASZEWICZ – 26 r. śm.; † z rodzi­ny TOMASZEWICZ


Wto­rek 21.11.2023
0700
† Józef PILARCZYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 
 
1800
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodzin Mat­czak i Brzezińskich)

Śro­da 22.11.2023
0700
† Sta­ni­sław LANGIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Michał KOSIŃSKI – 2 r. śm.; † Roza­lia, Józef GOLICZ; † Ryszard KOSIŃSKI
 
1800
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodzin Gło­wiak i Skomra)


Czwar­tek 23.11.2023
0700
† Zofia HORNATKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zyg­munt CHOCIANOWSKI – 2 r. śm.; † Hali­na BARTUŚ – 39 r. śm.
 
1800
† Zofia BARABASZ (od sio­stry Mary­si z rodziną)

Pią­tek 24.11.2023
0700
† Leonar­da SILKO (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria PINIUTA – 20 r. śm.; † Józef, Ire­na, Jadwi­ga, Eli­za, Wacław, Lud­mi­ła PINIUTOWIE; † Hele­na BORYSOWSKA; † Euge­nia SZYKSZNIAN
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 25.11.2023
0700
† Marek BARNA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 • † Miko­łaj PANKIEWICZ (od synów z rodzi­na­mi)
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA


Nie­dzie­la 26.11.2023
0700
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ – 12 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
0900
 • † Anie­la ANDRYNOWSKA – 3 r. śm.; † Leoka­dia, Tade­usz, Maria, Kazi­mierz
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­lat­ki, dzie­ci, wnucz­ki i całej rodziny
 
1030
 • † Anto­ni ANDRZEJEWSKI – 3 r. śm.; † Kry­sty­na ANDRZEJEWSKA; † z rodzi­ny
   
 • † Alek­san­der ARCHACKI – 15 r. śm.; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Mariu­sza z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB 
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI – 16 r. śm.; † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 1 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne