Intencje Mszalne (13–20.02.2022)

Nie­dzie­la 13.02.2022
0700
O Boże błog., łaskę zdro­wia i wia­ry dla dzie­ci, syno­wych, zię­ciów, wnu­ków i prawnuków
 
0900
† Wła­dy­sła­wa CZYPLIS – 10 r. śm.; † Ste­fan CZYPLIS; † z rodziny
 
1030
† Hele­na, Edward; † z rodzi­ny ECKHARDT; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodzi­ny; † Hen­ry­ka NOWAK; † Zdzi­sła­wa SOLAR
 
1200
† ks. Józef HAWRYSZ – 35 r. śm.
 
1600
† Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – z racji uro­dzin i imie­nin; † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL
 
1800
† Ewa LESIAK – 24 r. śm.; † Michał LESIAK – 3 r. śm.; † Mariusz LEWANDOWSKI – 3 r. śm.; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 14.02.2022
0700
† Anna GERTYCH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Kry­sty­na, Zyg­munt Wróblewscy
 
1800
† Danu­ta Hądze­lek – int. od cór­ki i syna

Wto­rek 15.02.2022
0700
† Piotr POKRZYWIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jerzy RASIAK – od rodzi­ny Jankowiaków
 
1800
† Ali­cja, Edmund † Jaro­sław Pilar­ski – 1 r. śm.

Śro­da 16.02.2022
0700
† Sta­ni­sła­wa KLAMKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jani­na SOKOŁOWSKA – 41 r. śm.
 
1800
† Euge­niusz LEWANDOWSKI od rodz. RATAJCZAKÓW i BIŃKOWSKICH z Rawicza

Czwar­tek 17.02.2022
0700
† Nadzie­ja BORYSOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Hele­na, Elż­bie­ta, Fran­ci­szek MAJKA
 
1800
† Wie­sław ŻACZEK – od rodz. Kłys

Pią­tek 18.02.2022
0700
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1700
† Geno­we­fa, Anna Bie­la­wa † Sta­ni­sław STANKIEWICZ
 
1800
† Fran­cisz­ka CHOMICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)

Sobo­ta 19.02.2022
0700
† Dio­ni­zy GIBOWSKI – 1 r. śm.
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ – 12 r. śm. † † rodzi­ce z obu stron † † z rodziny

Nie­dzie­la 20.02.2022
0700
Dzięk­czyn­na z oka­zji 61 r. uro­dzin Marii SYMULEWICZ
 
0900
 • † Wła­dy­sław LUBAS † Bro­ni­sław CIEBIEŃ
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Igna­ce­go 1 r. urodzin
 
1030
 • † Dama­zy BELTER – 11 r. śm. † jego zmar­li rodzi­ce
   
 • † Mar­ta GIZICKA 13 r. śm.
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. 15 r. ślu­bu Pio­tra i Mał­go­rza­ty
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 18 r. urodzin
 
1600
Za Ojczy­znę Ojca św. i Rodzi­nę Radio Maryja
 
1800
† Jan, Cecy­lia, Sta­ni­sła­wa, Henryk