V NIEDZIELA ZWYKŁA

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 LUTEGO 2022 ROKU

 1. Z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży II a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
  Bóg zapłać tak­że tym Para­fia­nom, któ­rzy sys­te­ma­tycz­nie prze­ka­zu­ją ofia­ry bez­po­śred­nio na para­fial­ne kon­to ban­ko­we, na rzecz funk­cjo­no­wa­nia Para­fii!
   
 4. Narze­czo­nym pla­nu­ją­cym zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa przy­po­mi­na­my o roz­po­czy­na­ją­cych się dzi­siaj w naszej Para­fii Naukach Przed­mał­żeń­skich. Spo­tka­nia odby­wa­ją się o godz. 1700 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 5. W naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez „Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka”. Jed­no­cze­śnie zachę­ca­my do przy­stę­po­wa­nia, do „Apo­sto­la­tu Dwu­nast­ka” podej­mu­ją­ce­go w naszej archi­die­ce­zji nie­ustan­ną modli­twę o nowe powo­ła­nia do kapłań­stwa i życia zakon­ne­go.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. za nasze­go byłe­go pro­bosz­cza – Księ­dza Józe­fa Haw­ry­sza w 35 rocz. śmierci.