VI NIEDZIELA ZWYKŁA

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
13 LUTEGO 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. za byłe­go nasze­go pro­boszcz † ks. Józe­fa Haw­ry­sza w 35 rocz. śmier­ci.
   
 2. Przy­po­mi­na­my narze­czo­nym o roz­po­czę­tych w naszej Para­fii Naukach Przed­mał­żeń­skich. Spo­tka­nia odby­wa­ją się o godz. 1700 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Za tydzień – 20 lute­go, do Domu Kate­che­tycz­ne­go zapra­sza­my oso­by zain­te­re­so­wa­ne zaku­pem nowych stro­jów komu­nij­nych celem zdję­cia mia­ry. Chłop­ców ze szko­ły nr 1 zapra­sza­my na godz. 1530 a ze szko­ły nr 3 na 1545. Dziew­czyn­ki ze szko­ły nr 3 na godz. 1600 a ze szko­ły nr 1 na godz. 16:15. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie zalicz­ki: od chłop­ców – 50 zł. a od dziew­czy­nek – 70 zł. Ist­nie­je moż­li­wość płat­no­ści kar­tą.
   
 5. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Geno­we­fa Kie­lar, lat 97 z ul. Sienkiewicza;
  • śp. † Urszu­la Owcza­rzak, lat 59 z ul. Podwale.

  Wiecz­ny odpoczynek…