Intencje Mszalne (13–20.06.2021)

Nie­dzie­la 13.06.2021
0700
 • †  Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 13 gr.
   
 • † Anto­ni, Anto­ni­na, Jani­na, Feliks; † z rodziny
0900
 • O łaskę zdro­wia, wia­rę, Dary Ducha Św. i pomyśl­ne zała­twie­nie waż­nej spra­wy dla Bar­ba­ry i dzie­ci
   
 • † Mie­czy­sław DOBRZYŃSKI – 1 r. śm.
1030
† Jan MISZCZYŃSKI; † z rodziny
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Damia­na KUŁANA z oka­zji 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 • † Wła­dy­sław BALOWSKI – 2 r. śm.
1600
† Anie­la DYLEWSKA
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Ponie­dzia­łek 14.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 14 gr.
1700
† Cypria­na, Anto­ni ZAKRZEWSCY; † rodzi­ce z obu stron
1800
† Sta­ni­sław, Józef SLOMCZYŃSCY; † z rodziny

Wto­rek 15.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 15 gr.
1700
† Sta­ni­sław WAŁACH; † Ryszard; † Maria WALACH – 1 r. śm.
1800
† Sta­ni­sław SZACH – 1 r. śm.

Śro­da 16.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 16 gr.
1700
† Jani­na, Anto­ni SZACHNIEWICZ (od rodzi­ny Łopuszyńskich)
1800
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – 4 r. śm.; † rodzice

Czwar­tek 17.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 17 gr.
1700
† Wła­dy­sław, Anna SAUTER; † z rodziny
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Klau­dii i Mag­da­le­ny z oka­zji 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu (od rodzi­ców, sio­stry i rodziny)

Pią­tek 18.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 18 gr.
1700
† Kazi­mierz, Marian­na MICHALSCY; † Fran­cisz­ka, Michał Nagły; † Ire­na, Jan BUJEK; † Jadwi­ga, Witold RACZKOWSCY
1800
† Wła­dy­sław SZEWCZYK – 2 r. śm.; † Ste­fa­nia, Miko­łaj SZEWCZYK; † Wik­to­ria, Walen­ty TWARDOWSCY

Sobo­ta 19.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 19 gr.
1800
† Mie­czy­sław BRONISZ – 7 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Kry­sty­na, Robert NOWACCY

Nie­dzie­la 20.06.2021
0700
 • † Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 13 gr.
   
 • † Edward, Piotr, Ryszard, Jani­na PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
0900
 • † Zyg­munt, Jadwi­ga, Fran­ci­szek SUFRYD; † z rodzi­ny
   
 • † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY; † Bar­ba­ra, Fran­ci­szek HAJDUK; † Michał, Anna, Jan KORYLAK
1030
† Michał, Kazi­mie­ra MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: ZAKRZEWSKICH, MICHALEWICZÓW
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Kry­sty­ny i Felik­sa WARCHALEWSKICH w 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nich, dzie­ci i wnuków
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
 • † Cecy­lia, Jan, Sta­ni­sła­wa
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Lesz­ka w 81 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nie­go, dzie­ci i wnuków