X NIEDZIELA ZWYKŁA

X NIEDZIELA ZWYKŁA
6 CZERWCA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. z racji imie­nin w inten­cji Księ­dza Nor­ber­ta. Księ­dzu Sole­ni­zan­to­wi życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów i opie­ki świę­te­go Patro­na!
   
 2. Nato­miast w dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600, Eucha­ry­stia w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu we Mszach świę­tych Okta­wy Boże­go Cia­ła. W łącz­no­ści z Eucha­ry­stią o godz. 1800 pro­ce­sja wokół naszej świą­ty­ni i Nabo­żeń­stwo Czerw­co­we.
   
 5. W czwar­tek, na zakoń­cze­nie Okta­wy Boże­go Cia­ła, pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy przy­go­to­wa­nych przy naszym koście­le. Po pro­ce­sji tra­dy­cyj­ne pobło­go­sła­wie­nie wian­ków.
   
 6. Msza św. w czwar­tek o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na z ini­cja­ty­wy Apo­sto­la­tu Mar­ga­ret­ka za kapła­nów.
   
 7. W pią­tek – 11 czerw­ca, Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. To Świa­to­wy Dzień Modli­twy o Uświę­ce­nie Kapła­nów. Pod­czas Mszy św. o godz. 1800, w łącz­no­ści z całym Kościo­łem Pol­skim, Odno­wie­nie Aktu Poświę­ce­nia Naro­du Pol­skie­go Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa, w stu­le­cie Tego Wyda­rze­nia.
   
 8. W sobo­tę, litur­gicz­ne wspo­mnie­nie obo­wiąz­ko­we Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 10. Sto­wa­rzy­sze­nie Cha­ry­ta­tyw­ne „Gra­my dla Gosi” ser­decz­nie dzię­ku­je w imie­niu wła­snym oraz Pani Mał­go­rza­ty Kowa­lew­skiej, wszyst­kim Para­fia­nom za ofia­ry prze­ka­za­ne dwa tygo­dnie temu na wylot i lecze­nie w USA Pani Mał­go­rza­ty. Zebra­no wów­czas kwo­tę: 4 746 zł 40 gr. Bóg zapłać!
   
 11. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Maria Suta, lat 69 z ul. Dworcowej,
  • śp. † Regi­na Jaki­mo­wicz, lat 69 z ul. Armii Kra­jo­wej.
   Wiecz­ny odpoczynek…