XI NIEDZIELA ZWYKŁA

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
13 CZERWCA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1500 w Domu kate­che­tycz­nym spo­tka­nie Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 3. Przez cały czer­wiec w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 Nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­le o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 5. W naj­bliż­szy czwar­tek z naszej Para­fii wyru­szy auto­ka­ro­wa Piel­grzym­ka do sank­tu­ariów w Biesz­cza­dach. Piel­grzy­mów pole­ca­my Bożej Opatrz­no­ści pro­sząc jed­no­cze­śnie o modli­twę za całą naszą Para­fię.
   
 6. Zna­ny w naszej Para­fii Misjo­narz Ksiądz Mariusz Godek od wie­lu lat posłu­gu­ją­cy w Boli­wii, pro­si o modli­twę po prze­by­tej w szpi­ta­lu cho­ro­bie koro­na­wi­ru­sa oraz o mate­rial­ne wspar­cie Jego misyj­nej Para­fii. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach św. będzie­my mogli zło­żyć swo­je dobro­wol­ne ofia­ry do puszek, na rzecz Para­fian Księ­dza Mariu­sza. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. Kome­da Powia­to­wa Poli­cji w Górze pro­si o prze­ka­za­nie dro­gą ogło­szeń para­fial­nych nastę­pu­ją­cej infor­ma­cji: Wydział Pre­wen­cji Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Górze pro­wa­dzi dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne dla osób star­szych nara­żo­nych na oszu­stów. Dla zain­te­re­so­wa­nych kon­takt pod nume­rem tele­fo­nu poda­nym w kruch­cie kościo­ła.
   
 8. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Kazi­mie­ra Mro­żek, lat 87 z ul. Sosnowej;
  • śp. † Mate­usz Szy­mu­siak, lat 28 z ul. Pił­sud­skie­go.
   Wiecz­ny odpoczynek…