Intencje Mszalne (13–20.08.2023)

Nie­dzie­la 13.08.2023
0700
† Lesław SAUTER – 20 r. śm.

 
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK – 3 r. śm.
 
1030
† Jan KAŹMIERCZAK – 11 r. śm.
 
1200
W int. Gabry­si w 1 r. ur. o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdrowie
 
1800
W int. czy­cie­li NMP Fatimskiej


Ponie­dzia­łek 14.08.2023
0800
† rodzi­ców: Hen­ryk z oka­zji imie­nin i Józe­fa – 23 r. śm. O zdro­wie, szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji i opie­kę MB dla Iwony
 
1800
† Mal­wi­na BORYSEWICZ z 100 ur. † Albert BORYSEWICZ


Wto­rek 15.08.2023
0700
† Anie­la, Rynald DYLEWSCY

 
0900
† Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
† Wan­da MACIEJCZAK – 1 r. śm. † Kazi­mierz MACIEJCZAK – 20 r. śm.
 
1200
Dzięk­czyn­na z racji imie­nin i uro­dzin 79 r. dla Marii
 
1800
† Tade­usz STANIEWSKI – 4. r. śm. oraz † rodzi­ców z obu stron

Śro­da 16.08.2023
0800
† Bogu­mi­ła WROTKOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józef PINIUTA – 30 r. śm. † Józef, Maria, Ire­na, Jadwi­ga, Eli­za, Wacław, Lud­mi­ła PINITOWIE † Hele­na BORYSEWICZ † Euge­nia SZYKSZNIAN


Czwar­tek 17.08.2023
0800
† Hen­ryk Cybul­ski od syna z rodziną
 
1800
† Wła­dy­sław URBANOWICZ – 1 r. śm

Pią­tek 18.08.2023
0800
† Witold BANASIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Wła­di­mi­ra, Andrzej PELC † Maria, Piotr TOPOLIŃSCY


Sobo­ta 19.08.2023
0800
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1800
† Ludwik, Maria, Kata­rzy­na, Paweł BARTOSZEWSCY

Nie­dzie­la 20.08.2023
0700
† Mał­go­rza­ta KOSEK – 6 r. śm. † Józef Kocur/div>

 
0900
† Sta­ni­sła­wa, Tade­usz oraz † z rodziny
 
1030
† Ire­na, Marek, Cze­sław WOLAK oraz † rodzi­ce z obu stron
 
1200
† Edward JUREK – 25 r. śm oraz † rodz. JUREK i BARDA
 
1800
Za Ojczy­znę, Ojca św. i Rodzi­nę Radia Maryji

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne