Intencje Mszalne (20–27.08.2023)

Nie­dzie­la 20.08.2023
0700
† Mał­go­rza­ta KOSEK – 6 r. śm. † Józef Kocur

 
0900
† Sta­ni­sła­wa, Tade­usz oraz † z rodziny
 
1030
† Ire­na, Marek, Cze­sław WOLAK oraz † rodzi­ce z obu stron
 
1200
† Edward JUREK – 25 r. śm oraz † rodz. JUREK i BARDA
 
1800
Za Ojczy­znę, Ojca św. i Rodzi­nę Radia Maryji


Ponie­dzia­łek 21.08.2023
0800
† Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1800
† Jacek ZAKASZEWSKI – 1 r. śm. oraz †† z rodz. DEPERAS i ZAKASZEWSKICH


Wto­rek 22.08.2023
0800
O zdro­wie duszy i cia­ła o dary Ducha Świę­te­go, Boże bło­go­sła­wień­stwo w dal­szym życiu i łaskę zba­wie­nia dla Dawi­da i Agaty
 
1800
† Sta­ni­sław SOKOŁOWSKI – 22 r. śm.

Śro­da 23.08.2023
0800
† Hali­na, Urszu­la, Roman OWCZARZAK † Kon­stan­cja, Józef BORUCCY
 
1800
Dzięk­czyn­na o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę NMP dla Szy­mo­na – 2 r. ur. i Kata­rzy­ny – 5 r. ur.


Czwar­tek 24.08.2023
0800
† Jadwi­ga FIBAKIEWICZ – 3 r. śm.
 
1800
† Paweł CHOROSTKOWSKI

Pią­tek 25.08.2023
0800
† Anto­ni ZAJĄC – 9 r. śm. †† rodzi­ce z obu stron oraz †† rodzeństwo
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 26.08.2023
0800
† Alek­san­dra KORECKA – 40 r. śm. † Leon­ty­na, Wan­da, Zdzisław
 
0900
45 rocz­ni­ca sakra­men­tu mał­żeń­stwa Józe­fy i Jana GAJDAMOWICZÓW
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 1 r. śm.

Nie­dzie­la 27.08.2023
0700
w int. Jolan­ty i Jana CHRYSTMANN w 46 r. sakra­men­tu mał­żeń­stwa o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla dzie­ci, wnu­ków i prawnuków

 
0900
† Leoka­dia POJASEK – kolej­na rocz­ni­ca śmier­ci † Stefan
 
1030
† Danu­ta i Ste­fan TRZPIL i †† rodzi­ców z obu stron
 
1200
Alek­san­der – 4 r. ur. oraz 11 r. ur. ślu­bu Dia­ny i Seba­stia­na STOPKA
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne